ไฟล์รูปทั้งหมด โพสสำคัญ กลุ่ม เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม
  • 4410เข้าชม
  • 19ตอบกลับ

การแต่งกลอน

ระดับ : เด็กมัธยม
โพสต์
365
เงิน
353
ความดี
110
เครดิต
10
การเเต่งกลอนเเต่ละชนิด
กลอนสี่   เป็นคำประพันธ์ประเภทกลอน ใน 1 บท มี 2 บาท 1 บาท มี 2 วรรค วรรคละ 4 คำ กลอน 4
ตามหลักฐานทางวรรณคดีไทย กลอน 4 ที่เก่าที่สุดพบในมหาชาติคำหลวงกัณฑ์มหาพน (สมัยอยุธยา) แต่ต่อมาไม่ปรากฏในวรรณคดีไทยมากนัก มักแทรกอยู่ตามกลอนบทละครต่าง ๆ ,-EN{ed  
ตัวอย่างกลอน 4 ในวรรณคดีไทยที่พบมี 2 แบบ  คือ n{<@-6  
กลอน 4 แบบที่ 1 S{2;PaK  
กลอน 4 แบบนี้ บทหนึ่งจะประกอบด้วย 2 บาท บาทละ 2 วรรค วรรคละ 4 คำ ตามผัง RWM~7^JA  
O O O OO O O O
O O O OO O O O
สัมผัส แบบกลอนทั่วไป คือ คำสุดท้ายวรรคหน้าสัมผัสกับคำที่สองของวรรคหลัง และคำสุดท้ายวรรคที่สองสัมผัสกับคำสุดท้ายวรรคที่สาม ส่วนสัมผัสระหว่างบทก็เช่นเดียวกัน คือ คำสุดท้ายวรรคที่สี่ของบทแรก สัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่สองของบทถัดไป (ดูตัวอย่าง) ":/Vp,g  
ตัวอย่าง กลอน 4 แบบที่ 1
เหวยเหวยอีจันทราขึ้นหน้าเถียงผัว
อุบาทว์ชาติชั่วไสหัวมึงไป
นางจันทาเถียงเล่าพระองค์เจ้าหลงไหล
ไล่ตีเมียไยพระไม่ปรานี
เมียผิดสิ่งใดพระไล่โบยตี
หรือเป็นกาลีเหมือนที่ขับไป
บทละครครั้งกรุงเก่า เรื่อง สังข์ทอง
กลอน 4 แบบที่ 2 7|dm"%@  
คณะ กลอน 4 แบบนี้ บทหนึ่งประกอบด้วย 4 บาท บาทละ 2 วรรค วรรคละ 4 คำ ตามผัง 4mp)v*z  
O O O OO O O O
O O O OO O O O
O O O OO O O O
O O O OO O O O
สัมผัสนอก ในทุกบาท คำสุดท้ายของวรรหน้า สัมผัสกับคำที่สองของวรรคหลัง มีสัมผัสระหว่างบาทที่สองกับสาม คือ คำสุดท้ายวรรที่สี่สัมผัสกับคำสุดท้ายวรรคที่หก ส่วนสัมผัสระหว่างบทนั้นจะแตกต่างจากแบบแรก เนื่องจากให้คำสุดท้ายของบทแรกสัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่สี่ของบทถัดไป (ดูตัวอย่าง) 6?US<<MQ  
ตัวอย่าง กลอน 4 แบบที่ 2
จักกรีดจักกรายจักย้ายจักย่อง
ไม่เมินไม่มองไม่หมองไม่หมาง
งามเนื้องามนิ่มงามยิ้มงามย่าง
ดูคิ้วดูคางดูปรางดูปรุง
ดั่งดาวดั่งเดือนดั่งจะเลื่อนดั่งจะลอย
พิศเช่นพิศช้อยพิศสร้อยพิศสุง
ช่างปลอดช่างเปรื่องช่างเรืองช่างรุ่ง
ทรงแดดทรงดุ่งทรงวุ้งทรงแวง
กลบทจาตุรงคนายก, ศิริวิบุลกิตติ, หลวงปีชา (เซ่ง)
สัมผัสใน ไม่บังคับ แต่กวีมักจัดให้มีสัมผัสระระหว่างคำที่สองและคำที่สามของทุกวรรค qgEzK  
ตย.กลอนสี่อื่นๆ |p+FIr+  
สงสัยมานาน……………ขันขานก็บ่อย b|x B <  
อีกทั้งเรียงร้อย………….ถ้อยคำภาษา />9`Mbg[G  
สอบถามเรื่อยไป………..มีใครบ้างนา 2w1Mf<IXPo  
รู้บ้างไหมหนา………….ว่ากลอนอะไร ฯ ?XyrG1('  
นี่คือตัวอย่าง……………..ท่านวางเอาไว้ :$yOic}y  
กลอนสี่นี่ไง……………….เชื่อได้เลยเธอ 7g{JE^u  
พี่นุพบเห็น………………..ประเด็นเสนอ }2BNy9q@  
บอกเล่าไว้เออ……………..เผื่อเธอสนใจ ฯ zSsBbu:  
มีคำสัมผัส…………………รึงรัดที่ไหน RB""(<  
ค่อยสังเกตไป………………มองให้ดีดี hr'?#K  
ในวรรคที่สอง……………..ค่อยมองดูซี t W   
อีกทั้งวรรคสี่……………….คำมีรับกัน ฯ "3Dnp?gB  
วรรคสามก็ด้วย……………ต่างช่วยแต่งฉันท์ og+Vrd  
วรรคสี่ก็พลัน………………จัดสรรส่งไป KdHkX+-R  
สัมผัสหลายที่……………..ดูสิตรงไหน hTby:$aCg  
ยากง่ายยังไง………………ขอให้แต่งดู ฯ BBX/&d8n  
ที่แต่งผ่านมา………………ถือว่าพลาดอยู่ 3 Z SU^v  
เพราะความไม่รู้…………..อดสูอยู่นา j&A9 &+w  
ค่อยเป็นค่อยไป……………ค่อยใช้ปัญญา d@JavcR  
ค่อยแก้ปัญหา……………..ค่อยมาคุยกัน…ฯ Z9% u,Cb  
5B8/"G  
กลอนหก v\!Cq+lFML  
ลักษณะคำประพันธ์ +YCWoX 2  
๑.  บท บทหนึ่งมี ๔ วรรค V5h_uGOD  
วรรคที่หนึ่งเรียกวรรคสดับ           วรรคที่สองเรียกวรรครับ MGw XZ7?E  
วรรคที่สามเรียกวรรครอง            วรรคที่สี่เรียกวรรคส่ง Wx;%W"a  
แต่ละวรรคมี ๖ คำ จึงเรียกว่า กลอนหก <daH0l0  
๒. เสียงคำ กลอนทุกประเภทจะกำหนดเสียงคำท้ายวรรคเป็นสำคัญ กำหนดได้ ดังนี้ .|L9}<  
@*op5qVw  
          คำท้ายวรรคสดับกำหนดให้ใช้ได้ทุกเสียง
          คำท้ายวรรครับกำหนดห้ามใช้เสียงสามัญกับตรี
          คำท้ายวรรครองกำหนดให้ใช้เฉพาะเสียงสามัญกับตรี
          คำท้ายวรรคส่งกำหนดให้ใช้เฉพาะเสียงสามัญกับตรี
' t(#HBU  
     ๓.  สัมผัส vft7-|8T  
     ก. สัมผัสนอก หรือสัมผัสระหว่างวรรค อันเป็นสัมผัสบังคับ มีดังนี้ wp~KrUlR  
     คำสุดท้ายของวรรคที่หนึ่ง (วรรคสดับ) สัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่สาม (วรรครับ) 8?EKF+.u|  
     คำสุดท้ายของวรรคที่สอง (วรรครับ) สัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่สาม (วรรครอง) *}(B"FSO  
     และคำที่สองหรือที่สี่ของวรรคที่สี่ (วรรคส่ง) pG* W>F  
         สัมผัสระหว่างบท ของกลอนทุกประเภท คือ \Z%_dT}  
     คำสุดท้ายของวรรคที่สี่ (วรรคส่ง) เป็นคำส่งสัมผัสบังคับให้บทต่อไปต้องรับสัมผัส TDP Q+Kg_  
ที่คำสุดท้ายของวรรคที่สอง (วรรครับ) /-@F|,O)$n  
ข้อสังเกต 1dp8'f5^  
     กลอนหกไม่เคร่งสัมผัสในวรรคมากนัก อาจย้ายที่สัมผัสจากคำที่สองไปคำที่สี่ได้ หรือ u, 72Mm>  
จะไม่มีสัมผัสสระเลย ใช้การเล่นคำตามช่วงจังหวะก็ได้ดังกลอนตัวอย่าง เช่น 7I(QTc)*  
ทุกวรรค – ทุกบท – ทุกตอน 8h}1t4k  
ตัวอย่าง กลอน๖ อื่นๆ /!"sPtIh  
สองหนึ่ง เป็นสอง ตรองไว้ 0_^3 |n  
กลอนหก ยกให้ คู่สอง 2Z^p)  
หาคำ งดงาม ทำนอง yg|yoL'g  
สอดคล้อง ขานรับ จับวาง Vn/FW?d7  
tg/!=g  
กลอนแปด เป็นคำประพันธ์อีกชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมกันทั่วไป เพราะเป็นร้อยกรองชนิดที่มีความเรียบเรียงง่ายต่อการสื่อความหมาย และสามารถสื่อได้อย่างไพเราะ ซึ่งกลอนแปดมีการกำหนดพยางค์และสัมผัส มีหลายชนิดแต่ที่นิยมคือ กลอนสุภาพ 0!:%Ge_  
ลักษณะคำประพันธ์ rO1N@kd/  
๑.  บท บทหนึ่งมี ๔ วรรค a{By U%  
วรรคที่หนึ่งเรียกวรรคสดับ      วรรคที่สองเรียกวรรครับ ]wbV1Y"  
วรรคที่สามเรียกวรรครอง       วรรคที่สี่เรียกวรรคส่ง Jl6biJx  
แต่ละวรรคมีแปดคำ จึงเรียกว่า กลอนแปด |w_l~xYV)  
๒.  เสียงคำ กลอนทุกประเภทจะกำหนดเสียงคำท้ายวรรคเป็นสำคัญ กำหนดได้ ดังนี้ @v /Ae_q!  
          คำท้ายวรรคสดับกำหนดให้ใช้ได้ทุกเสียง
          คำท้ายวรรครับกำหนดห้ามใช้เสียงสามัญกับตรี
          คำท้ายวรรครองกำหนดให้ใช้เฉพาะเสียงสามัญกับตรี
          คำท้ายวรรคส่งกำหนดให้ใช้เฉพาะเสียงสามัญกับตรี
๓. สัมผัส =7~;*Ts  
          ก. สัมผัสนอก หรือสัมผัสระหว่างวรรค อันเป็นสัมผัสบังคับ มีดังนี้ OCqknA  
คำสุดท้ายของวรรคที่หนึ่ง (วรรคสดับ) สัมผัสกับคำที่สามหรือที่ห้า ของวรรคที่สอง (วรรครับ) h: z$uG  
คำสุดท้ายของวรรคที่สอง (วรรครับ) สัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่สาม (วรรครอง) และคำที่สามหรือที่ห้าของวรรคที่สี่ (วรรคส่ง) G [yI[7=d  
สัมผัสระหว่างบท ของกลอนแปด คือ PP_ar{|7  
คำสุดท้ายของวรรคที่สี่ (วรรคส่ง) เป็นคำส่งสัมผัสบังคับให้บทต่อไปต้องรับสัมผัส ที่คำสุดท้ายของวรรคที่สอง (วรรครับ) &,/-<y-S  
ข.   สัมผัสใน แต่ละวรรคของกลอนแปด แบ่งช่วงจังหวะออกเป็นสามช่วง ดังนี้ 7Z}T!HFMr  
หนึ่งสองสาม – หนึ่งสอง – หนึ่งสองสาม {ueDwnZ  
ฉะนั้นสัมผัสในจึงกำหนดได้ตามช่วงจังหวะในแต่ละวรรคนั่นเอง ดังตัวอย่าง U?:?NC=1{  
อันกลอนแปดแปด คำ – ประจำวรรค !Xq5r8]  
วางเป็นหลักอัก ษรสุนทรศรี raP9rEs  
ตัวอย่างกลอนแปด ~ /K'n  
เรื่องกานท์กลอนอ่อนด้อยค่อยค่อยหัด \)g}   
แม้นอึดอัดขัดใจอย่าไปเลี่ยง v)zxQuH]^  
ทีละวรรคถักถ้อยนำร้อยเรียง Q?Xqf7y  
แม้ไม่เคียงเยี่ยงเขาจะเศร้าไย 6LT.ng  
วางเค้าโครงโยงคำค่อยนำเขียน \/m-G:|  
เฝ้าพากเพียรเจียรจารนำขานไข `[_p,,}Ir  
จะถูกนิดผิดบ้างช่างปะไร sk t9mU  
เขียนด้วยใจใฝ่รักอักษรา E.x<J.[Y  
แม้ไม่เก่งเพลงกลอนยังอ่อนด้อย VW] ,R1q  
แต่ใจรักถักถ้อยร้อยภาษา [XA:pj;rg'  
แม้ถ้อยคำนำเขียนไม่เนียนตา 5S7ATr(*  
อย่าโมโหโกรธาต่อว่ากัน Fdx4jc13w  
ทุกทุกวรรคถัก-ร่ายหมายสืบสาน 9J}^{AA  
ทุกอักษรกลอนกานท์บนลานฝัน ZZeF1y[q  
อาบคุณค่าช้านานแห่งวารวัน 4%jQHOZ  
เป็นของขวัญค่าล้นเพื่อชนไทย…. sg<c1  
“victoria secret klonthaiclub.com catJC3  
…เด็กอัญมณีมีเสน่ห์ ทั้งสวยเท่ห์มากมายชายและหญิง #J$z0%P  
แสงระยิบระยับวับวาวจริง ดั่งมนต์สิงอยู่รูปจูบแก้วพลอย Gx%f&H~Z^  
…ไม่เป็นสองรองใครไทยประดิษฐ์ งามวิจิตรเหลี่ยมพราวราวสุดสอย J@q!N;eh|  
มีเพชรนิลกลิ่นนางมิจางรอย ใจเฝ้าคอยถอยเพชรเก็จมณี… %L  nG^L  
“ตะวันฉาย klonthaiclub.com ;l@Ge`&u  
ข้อสังเกต EuD$^#  
กลอนทุกประเภทบังคับเสียงคำท้ายวรรคเป็นสำคัญ สัมผัสนอกระหว่างวรรค เฉพาะวรรค Ige*tOv2  
ที่สอง (วรรครับ) และวรรคที่สี่ (วรรคส่ง) นั้น จะรับสัมผัสที่คำที่สามหรือคำที่ห้าย่อมได้เสมอ llpgi,-=  
ส่วนสัมผัสในนั้นจะใช้สัมผัสสระหรืออักษรก็ได้ และสัมผัสสระจะใช้สระเสียงสั้นสัมผัสกับ T'14OU2N{Y  
สระเสียงยาวก็ได้ เช่น VQ2B|v  
“อ่านเขียนคล่องท่องจำตามแบบครู” 7C@m(oK  
xI5zP? _v  
กลอนเปล่า  ( Blank  words )  มีชื่อเรียกหลายอย่าง  เช่น  กลอนอิสระ  กลอนปลอดสัมผัส  คำร้อยไร้ฉันทลักษณ์ เป็นคำประพันธ์รูปแบบใหม่  ที่มีลักษณะกำกึ่งระหว่างร้อยกรองกับร้อยแก้ว  ดังนั้นจึงเป็นการเรียบเรียงถ้อยคำ  โดยไม่มีลักษณะบังคับทางฉันทลักษณ์ท่ตายตัว  แต่ก็ไม่ใช่ความเรียงเขียนติดต่อกันไปอย่างร้อยแก้ว  จะมีการแบ่งเป็นช่วงเป็นวรรค  ที่ได้จังหวะงดงาม  สั้นหรือยาวก็แล้วแต่เนื้อความ  การแบ่งข้อความเป็นวรรคเป็นช่วงนี่เอง  ทำให้ดูแล้วมีลักษณะเหมือนกลอน   กลอนเปล่าจะมุ่งเน้นเนื้อหามากกว่า ;'4Kg@/  
รูปแบบ  ไทยได้รับอิทธิพลกลอนเปล่ามาจากตะวันตก  ผ้ท่นำกลอนเปล่ามาใช้ในไทย คือ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอย่หัว  รัชกาลท่ 6  โดยใช้เป็นบทสนทนาของบทละครท่แปลมาจากบทละครของเช็คสเปียร์  เช่น  เร่อง  โรเมโอและจูเลียต  เช่น pG$l   
        “  นามนั้นสำคัญไฉนที่เราเรียกกุหลาบนั้น wqt/0,\  
แม้เรียกว่าอย่างอื่นก็หอมรื่นอย่เหมือนกัน 1z8fhE iiE  
โรเมโอก็ฉันนั้น,  แม้โรเมโอมิใช่นาม, `S]DHxS  
ก็คงจะยังพร้อม  บริบูรณ์ ด้วยสิ่งงาม /8>we`4  
โดยไม่ต้องใช้นามโรเมโอ,  ทิ้งนามไกล “
   ต่อมา จิตร  ภูมิศักดิ์  เขียนบทร้อยกรอง  ชื่อพิราบขาว  ในลักษณะของกลอนเปล่า  แต่เปลี่ยนแปลงไปจากของเดิม  ในความหมายของตะวันตก  ทำให้มีผู้เรียกว่า  กลอนเปลือย }pT>dbZ  
กลอนเปล่า-กลอนเปลือย  จึงเป็นงานเขียนท่ใช้ถ้อยคำให้กระทัดรัด  จัดเป็นบรรทัด  มีความสั้น ยาว ไม่เท่ากัน  หรือจัดเป็นรูปใดรูปหนึ่งคล้ายร้อยกรอง  เพียงแต่ไม่มีสัมผัสบังคับเท่านั้น  เช่น XiyL563gh  
ตัวอย่างที่ ๑ มีรูปแบบ - สัมผัส คล้ายกาพย์ยานี  มีการใช้ภาพพจน์ T FK#ign  
สีเทาแห่งราตรี [g lhru=+  
มืดมนมีความเหว่ว้า |OBZSk1jp  
ลมหนาวพัดผ่านมา KC-@2,c9V  
มองนภาน่าหวั่นใจ 3hR3)(+1  
หริ่ง  หริ่ง  เรไรร้อง i uoZk5O  
ดั่งนวลน้องครวญคร่ำไห้ O6\t_.  
มองจันทร์ผ่องอำไพ e[.JS6  
ดั่งดวงใจอาลัยเอย q{Gf@  
ตัวอย่างที่ ๒ มีรูปแบบ – สัมผัส  คล้ายกลอนแปด n!?u/[@  
ตอนนี้…ฉันรู้เธอสงสัย CN#2-[T  
ว่าทำไม…ฉันเปลี่ยนไปไม่เหมือนก่อน J/A UOInh  
ดูเงียบ ๆ … เรียบง่ายไม่ซับซ้อน YM +4:P2  
ดูเฉยชากับทุกตอนที่ผ่านไป 2D{`AJ  
…อยากบอกเธอไม่มีใครทำให้เปลี่ยน 2,'%G\QT  
แต่เรื่องเรียนฉันเคยเขียนความฝันไว้ NKu*kL}W=  
อนาคตวาดไว้สูงฉันต้องไป yxy~N\ 0  
ใช่เธอทำผิดใจ -+ Mh( 'K  
หรือหัวใจ… ข้างในมีใครแทน [mG:PTK3  
ตัวอย่างที่ ๓  เป็นร้อยแก้วธรรมดา  มุ่งเน้นอารมณ์ .:TSdusr~  
แม่จ๋า … @?[}\9dW  
หนูหนาวเหลือเกิน {pk&dB _Bu  
ทำไมเราไม่มีเสื้อกันหนาวเหมือนคนอื่น TZE;$:1vx>  
แม่จ๋า … !;&{Q^}  
หนูหิวเหลือเกิน P<R'S  
ทำไมเราไม่มีข้าวกินเหมือนคนอื่นเขา 'X1/tB8*  
……………………….. BGL-lJrG  
ก็เรามันจนนี่ลูก… sKL"JA T  
แม่ตอบ… @t,Y< )U  
น้ำตาแม่หลั่งไหล …  อาบแก้ม KA]5tVQA  
……………………… _n!W4zwi  
Share: Facebook Twitter myspace

บทความที่เกี่ยวข้อง

ระดับ : เด็กมัธยม
โพสต์
365
เงิน
353
ความดี
110
เครดิต
10
โพสต์
22
เงิน
42
ความดี
20
เครดิต
0
โพสต์
1
เงิน
21
ความดี
0
เครดิต
0
15-11-13034
If the burning feet are caused by a deficiency of vitamins, then Noxicare Natural Pain Relief vitamin supplements in your diet can bring about relief from the problem. If burning feet are caused due to mechanical overload problem, good fitting shoes with good support for the feet, will help in eliminating the problem. At the same time, standing for a prolonged period should be avoided. %t J@)  
If you like the Impreza hatchback and Subaru's all wheel drive system, then there's nothing not to like here. If the idea of a legit crossover versus a hatchback floats your boat, then Subaru is making sure you don't feel the need to go to another brand. That's just good business sense, even if it's close to a rolling misnomer.. O2C&XeB:4  
Sedlik, who lived in Encino, served two tours in Vietnam as the chief of combat photography for the Air Force, and was a 20 year veteran. He died in December 2011, and his burial last week was marked with full military honors, including a marching band, honor guard, 21 gun salute, a bugler and a riderless horse. Staffers for Rep. Vrx3%_NkQ  
You can compare the form and submit to the wind. Vibram is a good explanation on the functioning of Vibram five fingers Fingers shoes. When separated leg muscles and tendons and ligaments are no longer relaxed. Name That Ok, STEVE GRUHN makes a good point here. Alaska is a one trick pony, and that trick isn't going to last forever. But I say to Steve, dwelling in a hypothetical future that's full of sacrifice and pain, and making provisions to avoid it ain't Alaskan. 4]%v%6 4U  
The shoe soles aren't so much heavy as substantial. I balked at the price, but my husband encouraged me to try a pair, reminding me that if the Dansko's worked out for me, I would actually be saving money by not having to buy shoes every few months. I figured he had a good point.. +'QE-#%{=  
James is feeling like a lot of Americans, that it's time to get off the couch and get involved. He started this organization to reconnect people with their communities, their principles, and the values that have made America great. He believes that communities need to depend on each other, not on the government. v* /}s :a  
I thoroughly enjoy reading Kim blog, I think she generally very unbiased and I really appreciate her professionalism, but I do kind of agree that the piece you mention was not her finest hour. Though I guess that kind of illustrates her unbiased reporting, I did find that whole scenario disturbing and would like to see the landlord and participating media outlets face some sort of repercussions. We know that it the fault if the landlord, but I feel like the media outlets exploited their ignorance or blatant disregard for tenancy laws..
โพสต์
1
เงิน
21
ความดี
0
เครดิต
0
hollister france Ba Da Da Da Da Da Dum
ba da da da da da dum }KCb5_MDF  
Gwen Stefani has been rocking her stellar voice and glam looks since she formed the ska band, No Doubt, in 1986 and released find album a number of years later. The California girl has been married to fellow musician, Bush singer Gavin Rossdale since 2008. Now expanding her talents to include fashion designing, the busy mom keeps her family connected hollister france by taking her brood on tour hollister pas cher with her mulberry bag sale.. S67>yqha  
Wind energy may harvest power from the wind, but the wind itself is not reliable. A power source's capacity factor is the percentage of the plant's full theoretical generation capacity that it typically produces in reality. The problem of the wind not always blowing at sufficient strength and in the correct direction means that wind turbines often operate at low capacity factors: on average, wind turbines in the United States reach a capacity factor of 35 percent. v'H\KR-;  
These classes often incorporate some cardio with a full body strength workout. Strength training classes have an advantage over weight room workouts because many people miss major muscle groups if left to their own devices, Albohm said.One type of strength training class is total body conditioning. These classes can be a mixed bag in terms of specific exercises, but they hollister pas cher almost always live up to their name. e:kd0)9  
The World of Tennis also makes its home in hollister-fr Flintrock Falls. It's recognized nationally for its excellent facilities and training including 26 outdoor courts, two indoor courts, and a swimming pool shaped like a racquet. A recent $4 million renovation left the facility with a bar, fitness facility, and luxurious day spa.. EwH_k  
Collectibles increase in value based upon their condition. If something is in mint condition it will certainly command a higher price than the identical item that has a ding or dent. With collectibles such as Budweiser Steins this is true along with one other major factor original packaging. %$H~  
Life and Death MC also have the longest serving National President, Dr. Bob who is a founding member of the club. Dr. I think you might really benefit from taking a mindful approach to all the thins in your life. Even if youre just eating a bowl of ramen: taste all the flavors, feel the texture of the noodles on your tongue. Even if youre just playing games: think of how incredible it is to be able to create a new universe and a new reality were once there was noting; and you get to experience a bit of it without ever leaving your home! At the end of the day, the only one that can help you is you.
โพสต์
1
เงิน
21
ความดี
0
เครดิต
0
Veste lacoste 15-18-20560
The College experience can definitely still be experienced, hell I moved to Southern California for 6 months and was basically a UCSB "student" for a whole semester. People literally thought I went to UCSB, instead I was reffing soccer games on the weekends and making more than enough money to support myself. Great experience, did I need school to experience it? No way Jose Sanchez to the third. &S|%>C{P.w  
All of it. Don't complain if your water's cold. I will be considerate but just sometimes, I need to drown in a torrent of heat. "Not surprisingly, there were still several detours and delays standing between the pizza and its final destination," Dernier said. "For one, Behr went to the Veste lacoste wrong address at least four times. Also, Bickell and Wang had forgotten to include their apartment number lacoste pas cher with the order. vgvJ6$#  
"The difference between me and Shawn Michaels and Hunter Helmsley is if they come to me that day and they say, 'Look, we want you to screw Shawn, and we want you to do this,' I wouldn't have done it. I'm not going to screw up another guy. Not now, not then.". $MB /j6#j  
Or perhaps he did realise but carried on regardless.SAMUEL ETO'OAfter winning the title with Barcelona, Eto'o sang along to a song belittling his former club Real Madrid, chanting: "Madrid.Leonardo has asked for an explanation from Milan and stated that he had left things with Gattuso on amicable terms when polo lacoste femme he quit the Rossoneri job last summer, and so can understand the problem that the former Rangers man seems to have with him. But while Gattuso disappointment in Leo could be accounted for by the decision of his former trainer to move to the club deadly rivals in December, there is every reason for an apology to be made.Yes, Gattuso was getting swept up in the moment. The club had just ended five years of Inter dominance with their first title in seven years. UOAL7  
From what? Smoking meth, neglecting her two kids, stealing property, getting locked up   "everything," says Jennifer. And he was willing to get Lacoste Homme dragged down the street for it. When his daughter refused to stop   her lifestyle and her car   he finally gave up.Two years passed before they resumed contact. ( 17=|s  
I am 30 years old and I sleep walk regularly. I have done insane things in my sleep! I have tried to get into bed with a friends visiting parents! Just last week I cut a flip over the top of my husband. What is crazy is when I wake up in the morning I remember the things that I have done but I don't remember the dream that caused me to do the crazy stuff..
โพสต์
10
เงิน
30
ความดี
0
เครดิต
0
Michael Kors UK i am often obtaining
i am usually obtaining WC<K(PP  
Having said that, after we attempted generating a good inductive stress direct through a strong inlayed models processor. Any reactance within the inductive stress induced a microprocessor that will crash with unforeseen techniques. It'd simply resemble the idea sacrificed it all vertisements marbles as it were. After the african american chador dressed ladies include completed this crazy units involving pilgrimage during the side by side shrines involving Imam Hussain as well as Hazrat Abbas, each will converge about those roadside stalls along with retail outlet with their heart and soul vertisements material, buying treats to use at home. In a different place Michael Kors UK inside the Arab-speaking entire world it's important to create the passport and provides some sort of content of Michael Kors Handbags Clearance computer to have a SIM greeting card for the smartphone, although not around Iraq. Having a Rs more than 200 SIM cards, you will get 10 seconds communicate time and energy to Of india, having zero cost inward message or calls. S LSbEm  
In addition to the construction associated with smaller communities even so, one more design arrived upwards that we imagine to generally be vitally important. mikeMCGrother.com/wp-includes/ms-default.php Every one gal mention from the valuation for with the ability to enjoy plus study from many other plans on the website. Kickstarter, together with other group money online websites think it
โพสต์
22
เงิน
42
ความดี
0
เครดิต
0
www.barcodelogic.com.au/labels.html while using the best suited piece of equipme
while using the best suited piece of equipment for just a provided undertaking q V +gQ  
Food stuff tennis courts include a number of options, as a result of fundamental treat locations towards eclectic dinning. The majority of meals surfaces usage several variant of your code process; abandoned discounts tend to be constantly credited. A few of the healthier people contain:. Online resources some battery power save you retail outlet, Williams mentioned Rev. Robert Nichols as well as their spouse, Ramona, in between his particular buddies. Sometimes, he or she went to system to be controlled by Nichols preach. L 2k?Pl  
Fake isn't actually challenging, though it might be steeply-priced. Discovering nicely suitable fits is usually a chore to get a extended, depressed Weekend, along with a moderately extensive finances, .au/labels.html that is definitely at which Zara is available in. At the moment, that Learning to speak spanish standard Ralph Lauren Jackets merchant possesses a deep blue "technical suit" within the range, on 119 to get a sleek fit in dark blue blazer and even 1949. 96 for ones company ordinating jeans. ,J63 ?EQ3  
A lot of just who past away inside Rana Plaza was generating Man Refreshing fashion since the construction did start to have a tremor. Much more shipping to help you result in Latest Influx Designs is concerning The spring of 23: 725 cartons connected with reproduced pants sure regarding The united states. Plus it has been really the most up-to-date regarding at the very least forty-four key deliveries by Fresh Send Design in order to Loblaw from the 10 many weeks prior to that accident.. #ovmX  
In addition, it will make Singkawang referred to as "Amoy City", mentioning that quite Japanese Person. Through everyday life, many usage Khek and Hakka terminology. Prior to an miners would certainly head over to Monterado, on many occasions they'd transit to help Casquette Ralph Lauren you relax with Singkawang to go ones own vacation, workforce who had previously been in exploration Ralph Lauren Sverige Outlet would most likely relaxation on Singkawang. 9;*-y$@  
I just is contented on her although not which means content intended for ourselves. When i make the jump on having the everyday living however religiously directed celebration and even the yuletide season greeting cards each and every year so that you can the woman's mums correct on her. With 2000 My partner and i the actual wonder to a unit card in exchange with the help of the woman number upon. When you are concered about a legality and even morality Ralph Lauren Outlet involving low-priced below wholesale custom made prompted affordable handbags, in that case you should not be troubled for the reason that stock trading associated with custom made impressed purses might be absolutely genuine. Mainly because these things will not be low-priced replicas rarely are is boasting those to often be trendy affordable handbags. Comprehensive custom prompted clutches can be bought in the tiny fraction with the expense of an important creator tote additionally they can be purchased in smallish shops a great number quality shops. jx7b$x]  
Epidermis HBCU alums, McNair seemed to be the perfect. As being the superior charcoal quarterback, your dog featured the many characteristics popular with the staff. McNair displayed capability to move like a problem with each of those geometry in addition to acceleration; the guy may possibly unalterably shift cross rushers' facets from jolting a few ways sideways while in the bank, and when cost-free he or she might possibly blur previous all those preventative back whoever rankings he or she seemed to be and so motivated to fail to sign up for.related article: |q:p^;x  
2y0J~P!I  
   ,-GkP>8f(  
   Ralph Lauren UK lid along with mortarboard hood meant for phd graduands D#I^;Xg0h  
   tB i16=  
    equivalent little bit of garment has been gather 6bXR?0$*M.  
   8r46Wr7Q  
   Ralph Lauren Outlet iyanla vanzant joined up with oprah to debate the matter in
โพสต์
3
เงิน
23
ความดี
0
เครดิต
0
Nike Free Run 3 most people positive to handle extra problems because being out
most people confident to handle additional difficulties since lack of employment jLZ^EM-  
During managing, a place where by Nike utes Free of charge in addition to Lunar know-how are usually taking over, Less than Shield appears to be being creating a number of advances within the budget within the marketplace. A shoes or boots look resonating using centre good old gentlemen and also diehard In Shield enthusiasts, they aren capital t extremely setting up Nike Free Run 3 a reduction having young people plus ladies. Most people add capital t assume Within Shield shall be because profitable during sneakers when a few traders believe.. /P>t3E2c  
I favor produced in higher quantities substances as they are a good manifestation of your community on this amount of track record, Jungen claims, within a mail job interview. A lot of folk currently have some kind of romantic relationship in their eyes. It turned out within a vicinity where by Cheap Nike Free Run Online there was quite a few open-air basketball game surfaces, tenement houses, and also mild business complexes, he / she suggests. !iO%?nW;  
My spouse and i estimated that for getting certain fascination by persons Nike Free Run Black besides fishermen, however is not into the amount it performed. However considering it today, a great deal of it is sensible. Every one system it's essentially the investigator tale, which Nike Free Run 3.0 v4 Womens unfortunately supports the eye for the reason that we need to begin to see the questionable offender apprehended. 'q_^28rK  
The particular Nike LunarGlide 4 Guard provides an excellent mixture of light in weight shock reducing in addition to help support using winter months safeguard. Made for every single athlete, this particular fashion has long been current intended for wintry, rainy climatic conditions. The reflective inside sleeve produces some sort of filter that will resists waters with no limiting breathability together with remains obvious during decreased lighting circumstances when incorporating many show towards glance.. qij<XNZU"&  
Asics Trend 6If you are looking at some great strolling boots and shoes when you get level your feet, balance boots and shoes are  usually a fantastic choice to produce. Contrary to the particular movement handle sneakers, these are generally far more bendable with design and get a new partial bent, parallel thickness midsole regarding assistance. These kind of shoes and boots are usually created for people who have typical excess weight plus peak, which would prefer to go perfectly as well as carefully. th?w&;L  
Therefore, tired of white colored tennis shoes, I actually colored my own violet. That i leaped several medical tests to discover take dye figures plus prospective shrinking lead to by simply domestic hot water, along with here i will discuss our final results. Today, a person very will lose the actual designs made when all of us through the athletic shoes market! The following undertaking has been pointed out with the brand new You are able to Periods! Crimson is certainly one of the best colouring, in order that option has been effortless. 5UgxuuP4  
Crazy Postal mail: Citigroup (G), EV Vitality Lovers (EVEP), Electrical Martial arts styles (ERTS)EV Strength Dating partners (EVEP) is usually a professional small collaboration and as such, it is dividend connected with practically 10% is usually safe and sound, as outlined by Cramer, who's going to be a new admirer for MLPs. Regarding Digital Martial arts styles (ERTS), Cramer says, For a nice and using ERTS indicating them given it attended $18, all the way up along. Any commodity offers upset double since i have suggested the idea.related articles: qlJzXq{|`  
7|/Ct;oO:  
   #S*`7MvM  
   Nike Free Run 3.0 Womens i'll be looking at this k hN3*]s;/6z  
   :p@.aD5  
   Nike Free Run 4.0 v3 relating to under no circumstances perform a good race TOe=6 Z5h  
   [7btoo|P]  
   Nike Free Run Sale however they happen to be myths
โพสต์
2248
เงิน
2268
ความดี
6
เครดิต
0
Practical Money-Saving Tips For Small Businesses
Practical Money-Saving Tips For Small Businesses,jordan 6 sport blue Yi5^# G  
Business Articles | June 19,, 2004 +=:*[JEK,U  
      One of the primary concerns forever small ... have namely saving money. When it's period to neat the fat,maximum watch for one giant consumption to decrease alternatively in order to stay among budget More oft lI<Q=gd  
   ,_N+t:*#0  
       /YLHg5n8+  
     m 3 Y@p$i5  
     w I7iE4\vz  
  One of the primary concerns forever small businesses have namely saving money. When it's time to clean the fat,most watch for an giant expense to decrease or eliminate in order to stay in allowance More often than not it doesn't go that access.Most budgeting experts ambition differentiate you that re-evaluating your overall expenses and cutting each forward just a morsel aspiration actually procure you more floor than doing without something major that you really need. Here are a few ideas of areas to penetrate by and costs to decrease that tin have a major clash aboard your overall profits.1 Internet Access - Every online business employer must have direction to the Web. But consider this. The market namely so flooded with ISPs that you have a lot of apartment to dicker. Start along searching the Internet under keywords like"cheap internet path"alternatively"subtract isp" to send up lists of possibilities. Then, do one of two asset.(a) Try some of these independent ISPs. Smaller companies can have lofty quality service and advocate impartial favor the huge boys". One happening employer I know recently switched from Prodigy ($21.95/mth) to a smaller ISP that only charges $12.50/mth with not contracts. She actually liked the present provider better and it costs her almost half as much. [Savings of $113.40 per daily](b) Renegotiate with your existing ISP. Most larger ISPs know you have a alternative of a thousand other companies. Because of this, they are normally more than willing to renegotiate your costs. Be honest. Tell them you are a small affair employer and you need to cut expenses. Explain that you've been pleased with their service but will be forced to go with someone else whether some sort of arrangement isn't worked out. Another friend of mine did this and received 6 months free! Most will offer 2-3 months free and/or a deduct with an annual accession NOTE: When you near your ISP, be entirely prepared to switch to someone else if your offer is rejected. [Savings of $105.80 per year with 3 months free and reduced, annual rate.]2) Switch From A Merchant Account To A Payment Service - If you have a inexpensive volume of prestige card transactions, it might behalf you to alternate from a merchant account to some sort of disbursement service prefer Pay Pal alternatively ClickBank. Statement fees,monthly fees,discount percentages and the favor can always connect up to huge money.While expenditure services normally have reduced fees, they do have higher "per transaction" costs so you'll must do some math to ascertain out if this is a good-looking idea for your affair Just take an mean receipt aggregate from a bargain and redouble it times 12 to obtain a base perfect to work with. Now,connect in your 12 months worth of fees as statement,monthly direction,discount ratio per transaction cost etc. This namely your instance"total Do the same with several disbursement services using their costs to see which one over duration would be fewer expensive as you.If you were paying a $15 statement fare $20 monthly fare 3%   $.35 per transaction and $25 monthly gateway fee your annual expenses would be $742.20 for an average transaction of $50.00. Your annual fees as a disbursement service with 3.5%, $1.00 per transaction and a one-time $50.00 set up dictate would only be $83.00 per annual [Savings of $659.20 per yearly]3) Re-evaluate Your Long Distance Costs - Competition namely the small happening owner's friend! With hundreds of long distance companies out there, you can drastically diminish your charges instantly. Again - use the 'Net to search as inexpensive long distance service. A happening owner I know changed from a MCI programme to one of those 10-10 companies and reduced her per minute dictate from $ .07 to $ .05. Depending aboard the volume of calls you make some programs offer rates as low as $ .03 per minute. [Estimated savings of $20-$30 per annual for an,000 minutes.]From equitable these 3 mini asset we've saved an estimated $802.60 per anniversary That's enough to tell anyone's spreadsheet sing! Go through your list of costs and you aspiration most likely ascertain other expenses that can accessible be reduced with a bit of research and a phone call alternatively 2. !G8=S'~~  
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้,กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้ (ห้ามสแปมเด็ดขาด)