ไฟล์รูปทั้งหมด โพสสำคัญ กลุ่ม เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม
  • 1965เข้าชม
  • 2ตอบกลับ

การแต่งกลอน

ระดับ : เด็กมัธยม
โพสต์
365
เงิน
353
ความดี
110
เครดิต
10
การเเต่งกลอนเเต่ละชนิด
กลอนสี่   เป็นคำประพันธ์ประเภทกลอน ใน 1 บท มี 2 บาท 1 บาท มี 2 วรรค วรรคละ 4 คำ กลอน 4
ตามหลักฐานทางวรรณคดีไทย กลอน 4 ที่เก่าที่สุดพบในมหาชาติคำหลวงกัณฑ์มหาพน (สมัยอยุธยา) แต่ต่อมาไม่ปรากฏในวรรณคดีไทยมากนัก มักแทรกอยู่ตามกลอนบทละครต่าง ๆ 8vUP{f6{  
ตัวอย่างกลอน 4 ในวรรณคดีไทยที่พบมี 2 แบบ  คือ `knw1,qL"  
กลอน 4 แบบที่ 1 sCnZ\C@u  
กลอน 4 แบบนี้ บทหนึ่งจะประกอบด้วย 2 บาท บาทละ 2 วรรค วรรคละ 4 คำ ตามผัง bfa5X<8  
O O O OO O O O
O O O OO O O O
สัมผัส แบบกลอนทั่วไป คือ คำสุดท้ายวรรคหน้าสัมผัสกับคำที่สองของวรรคหลัง และคำสุดท้ายวรรคที่สองสัมผัสกับคำสุดท้ายวรรคที่สาม ส่วนสัมผัสระหว่างบทก็เช่นเดียวกัน คือ คำสุดท้ายวรรคที่สี่ของบทแรก สัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่สองของบทถัดไป (ดูตัวอย่าง) \HH|{   
ตัวอย่าง กลอน 4 แบบที่ 1
เหวยเหวยอีจันทราขึ้นหน้าเถียงผัว
อุบาทว์ชาติชั่วไสหัวมึงไป
นางจันทาเถียงเล่าพระองค์เจ้าหลงไหล
ไล่ตีเมียไยพระไม่ปรานี
เมียผิดสิ่งใดพระไล่โบยตี
หรือเป็นกาลีเหมือนที่ขับไป
บทละครครั้งกรุงเก่า เรื่อง สังข์ทอง
กลอน 4 แบบที่ 2 E}a3.6)p  
คณะ กลอน 4 แบบนี้ บทหนึ่งประกอบด้วย 4 บาท บาทละ 2 วรรค วรรคละ 4 คำ ตามผัง $_)f|\s  
O O O OO O O O
O O O OO O O O
O O O OO O O O
O O O OO O O O
สัมผัสนอก ในทุกบาท คำสุดท้ายของวรรหน้า สัมผัสกับคำที่สองของวรรคหลัง มีสัมผัสระหว่างบาทที่สองกับสาม คือ คำสุดท้ายวรรที่สี่สัมผัสกับคำสุดท้ายวรรคที่หก ส่วนสัมผัสระหว่างบทนั้นจะแตกต่างจากแบบแรก เนื่องจากให้คำสุดท้ายของบทแรกสัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่สี่ของบทถัดไป (ดูตัวอย่าง) 4+ 4? 0R  
ตัวอย่าง กลอน 4 แบบที่ 2
จักกรีดจักกรายจักย้ายจักย่อง
ไม่เมินไม่มองไม่หมองไม่หมาง
งามเนื้องามนิ่มงามยิ้มงามย่าง
ดูคิ้วดูคางดูปรางดูปรุง
ดั่งดาวดั่งเดือนดั่งจะเลื่อนดั่งจะลอย
พิศเช่นพิศช้อยพิศสร้อยพิศสุง
ช่างปลอดช่างเปรื่องช่างเรืองช่างรุ่ง
ทรงแดดทรงดุ่งทรงวุ้งทรงแวง
กลบทจาตุรงคนายก, ศิริวิบุลกิตติ, หลวงปีชา (เซ่ง)
สัมผัสใน ไม่บังคับ แต่กวีมักจัดให้มีสัมผัสระระหว่างคำที่สองและคำที่สามของทุกวรรค qo}kwwWN;  
ตย.กลอนสี่อื่นๆ r3*wH1n  
สงสัยมานาน……………ขันขานก็บ่อย t_j.@|/FZ  
อีกทั้งเรียงร้อย………….ถ้อยคำภาษา mexI }  
สอบถามเรื่อยไป………..มีใครบ้างนา iPkG=*Ip(%  
รู้บ้างไหมหนา………….ว่ากลอนอะไร ฯ ^?juY}rZ=|  
นี่คือตัวอย่าง……………..ท่านวางเอาไว้ h[B Ft{x  
กลอนสี่นี่ไง……………….เชื่อได้เลยเธอ 6J=~*&  
พี่นุพบเห็น………………..ประเด็นเสนอ xds"n5  
บอกเล่าไว้เออ……………..เผื่อเธอสนใจ ฯ bNL E=#ro  
มีคำสัมผัส…………………รึงรัดที่ไหน )3u[btm  
ค่อยสังเกตไป………………มองให้ดีดี fc!%W#-  
ในวรรคที่สอง……………..ค่อยมองดูซี hSg: Rqnk  
อีกทั้งวรรคสี่……………….คำมีรับกัน ฯ ? X:RrZ:/  
วรรคสามก็ด้วย……………ต่างช่วยแต่งฉันท์ iP_rEi*-J  
วรรคสี่ก็พลัน………………จัดสรรส่งไป mCq*@1Lp9  
สัมผัสหลายที่……………..ดูสิตรงไหน M{(Y|3W  
ยากง่ายยังไง………………ขอให้แต่งดู ฯ QZwRg&d<o  
ที่แต่งผ่านมา………………ถือว่าพลาดอยู่ xw?G?(WO  
เพราะความไม่รู้…………..อดสูอยู่นา +ckj]yA;  
ค่อยเป็นค่อยไป……………ค่อยใช้ปัญญา !C/`"JeYL  
ค่อยแก้ปัญหา……………..ค่อยมาคุยกัน…ฯ &0ULj6jj  
X^@d@xU4v  
กลอนหก m\~[^H~g  
ลักษณะคำประพันธ์ >U) ,^H(  
๑.  บท บทหนึ่งมี ๔ วรรค AV8TP-Ls+  
วรรคที่หนึ่งเรียกวรรคสดับ           วรรคที่สองเรียกวรรครับ ZW\h,8%  
วรรคที่สามเรียกวรรครอง            วรรคที่สี่เรียกวรรคส่ง %/>_o{"hw  
แต่ละวรรคมี ๖ คำ จึงเรียกว่า กลอนหก x3WY26e  
๒. เสียงคำ กลอนทุกประเภทจะกำหนดเสียงคำท้ายวรรคเป็นสำคัญ กำหนดได้ ดังนี้ cb UVeh7Q  
'.^JN@  
          คำท้ายวรรคสดับกำหนดให้ใช้ได้ทุกเสียง
          คำท้ายวรรครับกำหนดห้ามใช้เสียงสามัญกับตรี
          คำท้ายวรรครองกำหนดให้ใช้เฉพาะเสียงสามัญกับตรี
          คำท้ายวรรคส่งกำหนดให้ใช้เฉพาะเสียงสามัญกับตรี
{'X"9@  
     ๓.  สัมผัส a~{St v  
     ก. สัมผัสนอก หรือสัมผัสระหว่างวรรค อันเป็นสัมผัสบังคับ มีดังนี้ S"_vD<q  
     คำสุดท้ายของวรรคที่หนึ่ง (วรรคสดับ) สัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่สาม (วรรครับ) .y'OoDe  
     คำสุดท้ายของวรรคที่สอง (วรรครับ) สัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่สาม (วรรครอง) K:9.fTCs*  
     และคำที่สองหรือที่สี่ของวรรคที่สี่ (วรรคส่ง) ivGxtx  
         สัมผัสระหว่างบท ของกลอนทุกประเภท คือ bqLv81V  
     คำสุดท้ายของวรรคที่สี่ (วรรคส่ง) เป็นคำส่งสัมผัสบังคับให้บทต่อไปต้องรับสัมผัส >|rL0  
ที่คำสุดท้ายของวรรคที่สอง (วรรครับ) 54 8@._-S  
ข้อสังเกต :x;D- kZ  
     กลอนหกไม่เคร่งสัมผัสในวรรคมากนัก อาจย้ายที่สัมผัสจากคำที่สองไปคำที่สี่ได้ หรือ s%/0WW0y^  
จะไม่มีสัมผัสสระเลย ใช้การเล่นคำตามช่วงจังหวะก็ได้ดังกลอนตัวอย่าง เช่น rAQ^:q  
ทุกวรรค – ทุกบท – ทุกตอน =]Ek12.  
ตัวอย่าง กลอน๖ อื่นๆ w'qV~rN~tc  
สองหนึ่ง เป็นสอง ตรองไว้ Y#N'bvE|%  
กลอนหก ยกให้ คู่สอง hA~}6Qn  
หาคำ งดงาม ทำนอง '7=*n_l  
สอดคล้อง ขานรับ จับวาง s&tr84u|  
LBM:>d5  
กลอนแปด เป็นคำประพันธ์อีกชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมกันทั่วไป เพราะเป็นร้อยกรองชนิดที่มีความเรียบเรียงง่ายต่อการสื่อความหมาย และสามารถสื่อได้อย่างไพเราะ ซึ่งกลอนแปดมีการกำหนดพยางค์และสัมผัส มีหลายชนิดแต่ที่นิยมคือ กลอนสุภาพ WK<pZ *x  
ลักษณะคำประพันธ์ UcK!v*3E  
๑.  บท บทหนึ่งมี ๔ วรรค P0 89Mh9  
วรรคที่หนึ่งเรียกวรรคสดับ      วรรคที่สองเรียกวรรครับ ;N,7#l|wi  
วรรคที่สามเรียกวรรครอง       วรรคที่สี่เรียกวรรคส่ง E3KP jK  
แต่ละวรรคมีแปดคำ จึงเรียกว่า กลอนแปด E]7G4  
๒.  เสียงคำ กลอนทุกประเภทจะกำหนดเสียงคำท้ายวรรคเป็นสำคัญ กำหนดได้ ดังนี้  $hN!DHz  
          คำท้ายวรรคสดับกำหนดให้ใช้ได้ทุกเสียง
          คำท้ายวรรครับกำหนดห้ามใช้เสียงสามัญกับตรี
          คำท้ายวรรครองกำหนดให้ใช้เฉพาะเสียงสามัญกับตรี
          คำท้ายวรรคส่งกำหนดให้ใช้เฉพาะเสียงสามัญกับตรี
๓. สัมผัส _e-a>y  
          ก. สัมผัสนอก หรือสัมผัสระหว่างวรรค อันเป็นสัมผัสบังคับ มีดังนี้ W>, b1_k c  
คำสุดท้ายของวรรคที่หนึ่ง (วรรคสดับ) สัมผัสกับคำที่สามหรือที่ห้า ของวรรคที่สอง (วรรครับ) JE?XZp@V  
คำสุดท้ายของวรรคที่สอง (วรรครับ) สัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่สาม (วรรครอง) และคำที่สามหรือที่ห้าของวรรคที่สี่ (วรรคส่ง) %ZZ}TUI W  
สัมผัสระหว่างบท ของกลอนแปด คือ 0umfC  
คำสุดท้ายของวรรคที่สี่ (วรรคส่ง) เป็นคำส่งสัมผัสบังคับให้บทต่อไปต้องรับสัมผัส ที่คำสุดท้ายของวรรคที่สอง (วรรครับ) "iKK &%W  
ข.   สัมผัสใน แต่ละวรรคของกลอนแปด แบ่งช่วงจังหวะออกเป็นสามช่วง ดังนี้ m.4y=69 &  
หนึ่งสองสาม – หนึ่งสอง – หนึ่งสองสาม q|6lw 74`  
ฉะนั้นสัมผัสในจึงกำหนดได้ตามช่วงจังหวะในแต่ละวรรคนั่นเอง ดังตัวอย่าง ,Y&kW'2  
อันกลอนแปดแปด คำ – ประจำวรรค ZERd#7@m+  
วางเป็นหลักอัก ษรสุนทรศรี Z> &PM06  
ตัวอย่างกลอนแปด "+AeqrYYm5  
เรื่องกานท์กลอนอ่อนด้อยค่อยค่อยหัด [Q%3=pm_  
แม้นอึดอัดขัดใจอย่าไปเลี่ยง Nls|R  
ทีละวรรคถักถ้อยนำร้อยเรียง "%Rx;xw|  
แม้ไม่เคียงเยี่ยงเขาจะเศร้าไย w!xSYh')  
วางเค้าโครงโยงคำค่อยนำเขียน J5l:_hZUV  
เฝ้าพากเพียรเจียรจารนำขานไข $4eogI7N>w  
จะถูกนิดผิดบ้างช่างปะไร mqE&phF,  
เขียนด้วยใจใฝ่รักอักษรา 2xjS;lpw  
แม้ไม่เก่งเพลงกลอนยังอ่อนด้อย WFh!re%Z  
แต่ใจรักถักถ้อยร้อยภาษา t qER;L  
แม้ถ้อยคำนำเขียนไม่เนียนตา T8RQM1D_s  
อย่าโมโหโกรธาต่อว่ากัน g"#+U7O  
ทุกทุกวรรคถัก-ร่ายหมายสืบสาน _]Hn:O"o  
ทุกอักษรกลอนกานท์บนลานฝัน BE m%x 0y  
อาบคุณค่าช้านานแห่งวารวัน #ob">R  
เป็นของขวัญค่าล้นเพื่อชนไทย…. V&f3>#n\  
“victoria secret klonthaiclub.com PSy=O\  
…เด็กอัญมณีมีเสน่ห์ ทั้งสวยเท่ห์มากมายชายและหญิง 7aU*7!U  
แสงระยิบระยับวับวาวจริง ดั่งมนต์สิงอยู่รูปจูบแก้วพลอย 6Es-{u(,  
…ไม่เป็นสองรองใครไทยประดิษฐ์ งามวิจิตรเหลี่ยมพราวราวสุดสอย 4e5Ka{# <  
มีเพชรนิลกลิ่นนางมิจางรอย ใจเฝ้าคอยถอยเพชรเก็จมณี… ]V9\4#I4  
“ตะวันฉาย klonthaiclub.com $U6)km4  
ข้อสังเกต \@80Z5?n  
กลอนทุกประเภทบังคับเสียงคำท้ายวรรคเป็นสำคัญ สัมผัสนอกระหว่างวรรค เฉพาะวรรค WM"I r1  
ที่สอง (วรรครับ) และวรรคที่สี่ (วรรคส่ง) นั้น จะรับสัมผัสที่คำที่สามหรือคำที่ห้าย่อมได้เสมอ !G8SEWP  
ส่วนสัมผัสในนั้นจะใช้สัมผัสสระหรืออักษรก็ได้ และสัมผัสสระจะใช้สระเสียงสั้นสัมผัสกับ 3W27R  
สระเสียงยาวก็ได้ เช่น mM95BUB  
“อ่านเขียนคล่องท่องจำตามแบบครู” Eu0 _/{:  
WRNO) f<  
กลอนเปล่า  ( Blank  words )  มีชื่อเรียกหลายอย่าง  เช่น  กลอนอิสระ  กลอนปลอดสัมผัส  คำร้อยไร้ฉันทลักษณ์ เป็นคำประพันธ์รูปแบบใหม่  ที่มีลักษณะกำกึ่งระหว่างร้อยกรองกับร้อยแก้ว  ดังนั้นจึงเป็นการเรียบเรียงถ้อยคำ  โดยไม่มีลักษณะบังคับทางฉันทลักษณ์ท่ตายตัว  แต่ก็ไม่ใช่ความเรียงเขียนติดต่อกันไปอย่างร้อยแก้ว  จะมีการแบ่งเป็นช่วงเป็นวรรค  ที่ได้จังหวะงดงาม  สั้นหรือยาวก็แล้วแต่เนื้อความ  การแบ่งข้อความเป็นวรรคเป็นช่วงนี่เอง  ทำให้ดูแล้วมีลักษณะเหมือนกลอน   กลอนเปล่าจะมุ่งเน้นเนื้อหามากกว่า )>?K:y8I~  
รูปแบบ  ไทยได้รับอิทธิพลกลอนเปล่ามาจากตะวันตก  ผ้ท่นำกลอนเปล่ามาใช้ในไทย คือ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอย่หัว  รัชกาลท่ 6  โดยใช้เป็นบทสนทนาของบทละครท่แปลมาจากบทละครของเช็คสเปียร์  เช่น  เร่อง  โรเมโอและจูเลียต  เช่น x2nNkd0h  
        “  นามนั้นสำคัญไฉนที่เราเรียกกุหลาบนั้น ?HBc7$nW  
แม้เรียกว่าอย่างอื่นก็หอมรื่นอย่เหมือนกัน ,0 ])]  
โรเมโอก็ฉันนั้น,  แม้โรเมโอมิใช่นาม, Cx@,J\rsQ  
ก็คงจะยังพร้อม  บริบูรณ์ ด้วยสิ่งงาม hio{: (  
โดยไม่ต้องใช้นามโรเมโอ,  ทิ้งนามไกล “
   ต่อมา จิตร  ภูมิศักดิ์  เขียนบทร้อยกรอง  ชื่อพิราบขาว  ในลักษณะของกลอนเปล่า  แต่เปลี่ยนแปลงไปจากของเดิม  ในความหมายของตะวันตก  ทำให้มีผู้เรียกว่า  กลอนเปลือย >=B8PK+<  
กลอนเปล่า-กลอนเปลือย  จึงเป็นงานเขียนท่ใช้ถ้อยคำให้กระทัดรัด  จัดเป็นบรรทัด  มีความสั้น ยาว ไม่เท่ากัน  หรือจัดเป็นรูปใดรูปหนึ่งคล้ายร้อยกรอง  เพียงแต่ไม่มีสัมผัสบังคับเท่านั้น  เช่น ;1o"Oij  
ตัวอย่างที่ ๑ มีรูปแบบ - สัมผัส คล้ายกาพย์ยานี  มีการใช้ภาพพจน์ `5gcc7b  
สีเทาแห่งราตรี MbJV)*Q  
มืดมนมีความเหว่ว้า ^h' wZ7-\  
ลมหนาวพัดผ่านมา rA_e3L@v#[  
มองนภาน่าหวั่นใจ {0[qERj"z  
หริ่ง  หริ่ง  เรไรร้อง ho0T$hB  
ดั่งนวลน้องครวญคร่ำไห้ iaR'):TD  
มองจันทร์ผ่องอำไพ g{nu3F}8){  
ดั่งดวงใจอาลัยเอย iveWau292  
ตัวอย่างที่ ๒ มีรูปแบบ – สัมผัส  คล้ายกลอนแปด dM$]OAT  
ตอนนี้…ฉันรู้เธอสงสัย Q#vur o  
ว่าทำไม…ฉันเปลี่ยนไปไม่เหมือนก่อน 9BF #R<}h  
ดูเงียบ ๆ … เรียบง่ายไม่ซับซ้อน J NsK   
ดูเฉยชากับทุกตอนที่ผ่านไป \BS^="AcpP  
…อยากบอกเธอไม่มีใครทำให้เปลี่ยน '|6j1i0x  
แต่เรื่องเรียนฉันเคยเขียนความฝันไว้ {=&pnu\  
อนาคตวาดไว้สูงฉันต้องไป H7R1GaJ  
ใช่เธอทำผิดใจ 0z%]HlPg  
หรือหัวใจ… ข้างในมีใครแทน Qg4qjX](?  
ตัวอย่างที่ ๓  เป็นร้อยแก้วธรรมดา  มุ่งเน้นอารมณ์ sbG3,'i)  
แม่จ๋า … d F),  
หนูหนาวเหลือเกิน `s.y!(`q  
ทำไมเราไม่มีเสื้อกันหนาวเหมือนคนอื่น O1-Ne.$  
แม่จ๋า … z5Po,@W  
หนูหิวเหลือเกิน 2"2b\b}my  
ทำไมเราไม่มีข้าวกินเหมือนคนอื่นเขา ;Cv x48  
……………………….. I|08[ mO  
ก็เรามันจนนี่ลูก… 7Xw #  
แม่ตอบ… [P"#?7 N  
น้ำตาแม่หลั่งไหล …  อาบแก้ม f v}h;?C  
……………………… (B[0BjU  
Share: Facebook Twitter myspace

บทความที่เกี่ยวข้อง

ระดับ : เด็กมัธยม
โพสต์
365
เงิน
353
ความดี
110
เครดิต
10
โพสต์
22
เงิน
42
ความดี
20
เครดิต
0
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้,กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้ (ห้ามสแปมเด็ดขาด)