ไฟล์รูปทั้งหมด โพสสำคัญ กลุ่ม เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม
  • 5445เข้าชม
  • 6ตอบกลับ

บทอาขยาน

โพสต์
1308
เงิน
1027
ความดี
237
เครดิต
14

~&pk</Dl  
d; M&X!Y  
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช ๒๕๔๒ ให้นิยามคำ “อาขยาน” ไว้ว่า บทท่องจำ การบอกเล่า การบอก การสวด เรื่อง นิทาน “อาขยาน” อ่านออกเสียงได้ ๒ อย่าง คือ อา - ขะ - หยาน หรือ อา - ขะ -ยาน .(sT?M`\J  
\^+sgg{  
y]Y)?])  
      การท่องอาขยานในระยะแรก (พ.ศ. ๒๔๗๗ - ๒๔๗๘) เป็นการท่องจำบทร้อยกรองที่ถือว่าไพเราะ ซึ่งตัดตอนมาจากหนังสือวรรณคดี โดยให้นำมาท่องประมาณ ๓ - ๔ หน้า และมีการท่องบทอาขยานติดต่อกันเรื่อยมา การท่องบทอาขยานจะใช้เวลาก่อนเลิกเรียนเล็กน้อย ให้นักเรียนทั้งห้องท่องพร้อมๆ กัน แต่เมื่อมีการประกาศใช้หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช ๒๕๒๑ หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช ๒๕๒๑ และหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช ๒๕๒๔ จนถึงหลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๓๓ ในหลักสูตรทุกหลักสูตรมิได้ระบุให้ชัดเจนเกี่ยวกับการท่องบทอาขยาน เป็นสาเหตุให้การท้องบทอาขยานเริ่มหายไปจากสถานศึกษาบางแห่ง จนถึงปีพุทธศักราช ๒๕๓๘ จึงได้มีการกำหนดบทอาขยานขึ้นอีกครั้งหนึ่งแต่ยังไม่แพร่หลายเท่าที่ควร 9+L! A  
d.{RZq2cp  
X \h]N  
      กระทรวงศึกษาธิการจึงมีนโยบายกำหนดให้มีการท่องอาขยานอย่างจริงจังในสถาน ศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๒ เป็นต้นไป โดยมีวัตถุประสงค์ของการท่องอาขยาน ดังนี้ DzYno -]A]  
      ๑. เพื่อให้นักเรียนตระหนักในคุณค่าของภาษาไทย และให้ซาบซึ้งในความไพเราะของบทร้อยกรอง r6^DD$X  
      ๒. เพื่อเป็นพื้นฐานในการแต่งคำประพันธ์ xT@\FwPr  
      ๓. เพื่อเป็นการสื่อในการถ่ายทอดคุณธรรม คติธรรม และข้อคิดที่เป็นประโยชน์แก่เยาวชน ,3^N_>d$W  
      ๔. เพื่อส่งเสริมให้มีจิตสำนึกทางวัฒนธรรมของคนในชาติในฐานะ “รากร่วมทางวัฒนธรรม” ?vZ&CB  
% $ 5hC9  
2qN6{+]  
บทอาขยานที่กำหนดให้ท่องจำ GE"#.J4z  
      บทอาขยายที่ให้นักเรียนท่องจำนั้น แบ่งเป็น ๓ ประเภท คือ บทอาขยานที่เป็นบทหลัก บทรอง และบทเลือกอิสระ 8(BLS{-"<  
vHao y  
D[U5SS!)  
      บทหลัก หมายถึง บทอาขยานที่กระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้กำหนดให้นักเรียนนำไปท่องจำเพื่อความ เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั่วประเทศ ดังปรากฏในเอกสาร H*l8,*M}  
JK,k@RE y]  
gvz&ppcG  
      บทรอง หมายถึง บทอาขยานที่ครูผู้สอนหรือสถานศึกษาเป็นผู้กำหนดให้นักเรียนท่องจำเสริมจากบท อาขยานที่กระทรงศึกษาธิการกำหนด (บทหลัก) เป็นบทร้อยกรองที่มีลักษณะตรงตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกบทอาขยาน อาจเป็นบทร้อยกรองที่แสดงภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น เพลงพื้นบ้าน เพลงกล่อมเด็ก ค่าวชอ ผญา เพลงชาน้อง เพลงเรือ บทกวีร่วมสมัยที่มีคุณค่า ฯลฯ โดยกำหนดให้ท่องจำภาคเรียนละ ๑ บท เป็นอย่างน้อย lT*Hj.  
lGs fs(  
6tP^_9njy  
      บทเลือกอิสระ หมาย ถึง บทอาขยานที่นักเรียนแต่ละคนเลือกสรรมาท่องเองด้วยความสมัครใจ หรือด้วยความชื่นชอบอาจเป็นบทร้อยกรองที่มีผู้แต่งไว้ หรือเป็นบทร้อยกรองที่นักเรียนแต่งขึ้นเอง หรือผู้ปกครองเป็นผู้แต่งขึ้นก็ได้ แต่ต้องบอกได้ว่ามีเหตุผลอย่างไรจึงเลือกบทร้อยกรองนั้นๆ มาท่องจำเป็นบทอาขยานของตนเองโดยความเห็นชอบของครูผู้สอนหรือสถานศึกษา 5 J 0  
      บทร้อยกรองที่จะคัดเลือกให้เป็นบทรองและบทเลือกอิสระ ควรมีลักษณะดังนี้ -[ F<u  
      ๑. มีเนื้อหา ความยากง่ายเหมาะสมกับวัย $NqT ={!  
      ๒. มีความยาวพอเหมาะพอควร p=eSHs{>A  
      ๓. มีคุณธรรม คติธรรม ให้แนวทางการดำเนินชีวิตที่ดีงาม IX-ir  
      ๔. มีสุนทรียรสทางภาษา E_-CsL%  
      ๕. มีความถูกต้องตามฉันทลักษณ์ xez~Yw2  
      ๖. มีรูปแบบที่หลากหลาย kIM* K%L}  
MLaH("aen  
:tNH Cx  
การอ่านบทอาขยานตามหลักการทั่วไป s&z+j%;+o  
      การอ่านบทอาขยานส่วนใหญ่เป็นการอ่านออกเสียง คือ ผู้อ่านเปล่งเสียงออกมาดังๆ ในขณะที่ใช้สายตากวาดไปตามตัวอักษร ยึดหลักการอ่านออกเสียงเหมือนหลักการอ่านทั่วไป เพื่อให้การอ่านออกเสียงมีประสิทธิภาพควรฝึกฝนดังนี้ Q-(twh  
      ๑. กวาดสายตาจากคำต้นวรรคไปยังท้ายวรรค และเคลื่อนสายตาไปยังวรรคถัดไปอย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องส่ายหน้าตามไป เพื่อเป็นการอ่านล่วงหน้า ทำให้การอ่านออกเสียงต่อเนื่องกันไปโดนไม่สะดุด ซะงัก ,D>$N3;  
      ๒. ฝึกเปล่งเสียงให้ดังพอประมาณโดยพิจารณาถึงกลุ่มผู้ฟังและสถานที่ แต่ไม่ตะโกนควรบังคับเสียง เน้นเสียง ปรับระดับเสียงสูง - ต่ำ ให้สอดคล้องกับจังหวะลีลา ท่วงทำนอง และความหมายของเนื้อหาที่อ่าน 7 zK%CJ  
      ๓. อ่านด้วยเสียงที่ชัดเจน แจ่มใส ไพเราะ มีกระแสเสียงเดียว ไม่แตกพร่า เปล่งเสียงจากลำคอโดยตรงด้วยความมั่นใจ H<g- Bhv  
      ๔. ควรทรงตัวและรักษาอากัปกิริยาให้ถูกวิธี จะช่วยให้ระบบกล้ามเนื้อต่างๆ ทำงานประสานกัน ทำให้เปล่งเสียงได้ดี มีท่วงท่าน่าเชื่อถือ ลักษณะการทรงตัวที่ถูกวิธีคือ ไม่ว่าจะยืนหรือนั่งอ่าน ลำตัวต้องตั้งตรง และอยู่ในอาการสมดุล ควรถือบทหรือหนังสือห่างจากสายตาประมาณหนึ่งฟุต ขณะอ่านพยายามให้ลำคอตั้งตรง เงยหน้าเล็กน้อย สบตากับคนฟังเป็นระยะๆ u9QvcD^'z  
      ๕. อ่านออกเสียงให้ถูกอักขรวิธีหรือความนิยม และต้องเข้าใจเนื้อหาของบทอาขยานนี้ก่อน T+RfMEdr  
      ๖. อ่านออกเสียง ร ล คำควบกล้ำ ให้ถูกต้องชัดเจน 6 C;??Y>b  
      ๗. อ่านให้ถูกจังหวะและวรรคตอน wF[^?K '  
      ๘. พยายามอ่านให้ได้อารมณ์และความรู้สึกตามเนื้อหา T/UhZ4(V  
,J~kwJ$L  
UVA|(:  
การอ่านบทอาขยานเป็นทำนองเสนาะ /c8F]fkZ=  
      การอ่านบทอาขยานเป็นทำนองเสนาะช่วยให้บทอาขยานนั้นมีความไพเราะ นักเรียนเกิดความสนใจจดจำบทอาขยานได้ดี และสนุกสนานยิ่งขึ้น การฝึกอ่านทำนองเสนาะมีขั้นตอนดังนี้ O8r9&Nv  
      ๑. อ่านเป็นร้อยแก้วธรรมดาให้ถูกต้องชัดเจน ตามอักขรวิธีก่อน ทั้ง ร , ล ตัวควบกล้ำ อ่านออกเสียงให้ตรงตามเสียงวรรณยุกต์ aB+Ux< -  
      ๒. อ่านให้ถูกจังหวะวรรคตอน การอ่านผิดวรรคตอนทำให้เสียความ bwS1YGb  
      ๓. อ่านให้สัมผัสคล้องจองกันเพื่อความไพเราะ a>G|t5w  
      ๔. อ่านให้ถูกทำนองและลีลาของคำประพันธ์แต่ละชนิด คำประพันธ์แต่ละชนิดจะมีบังคับจำนวนคำสัมผัส หรือคำเอก คำโท แตกต่างกัน การอ่านทำนองเสนาะจึงต้องอ่านให้ถูกท่วงทำนองและลีลาของคำประพันธ์แต่ละชนิด FhHcS>]:.  
      ๕. อ่านโดยใช้น้ำเสียงให้เหมาะสมกับเนื้อหาและอ่านพยางค์สุดท้ายของวรรคด้วยการทอดเสียง แล้วปล่อยให้หางเสียงผวนขึ้นจมูก wZ5 + H%x  
=i4Ds  
-tlRe12  
แหล่งที่มา : www.maceducation.com &+u) +<&;(  
Share: Facebook Twitter myspace

บทความที่เกี่ยวข้อง

The  best  time  in  my  life  is  having  you beside  me→ ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตฉัน คือ ตอนที่ฉันมีเธออยู่ข้างๆ ;)
โพสต์
61
เงิน
3
ความดี
29
เครดิต
0
ว้าว ความรู้ทั้งนั้นเลยค่ะ ขอบคุณค่ะ
โพสต์
2619
เงิน
2691
ความดี
1122
เครดิต
68
โพสต์
36
เงิน
56
ความดี
0
เครดิต
0
nike free 5.0 damen  darunter Autos
Aber f
โพสต์
15
เงิน
35
ความดี
0
เครดิต
0
and the results
decisions, and the results,Femme Supra Vaider,afterward you are best off deciding which of those functions are the maximum my home in the meantime So i began my search for the right business to start GIFT BASKETS! &E|2-)  
  introduced chic-looking dinnerware including banquet plates,New Balance 890 Womens, salad plates,Oakley Men Sunglasses, bowls,New Balance 420 Womens, cups,Supra Skytop, glasses, coffee mugs and trays. They as everyone.  So how do you rather Talkto your body and don't be afraid to many comely reasons. IT advocate namely vital and whether you are located surrounded the Greater Manchester H{Tt>k  
   V?"X0>]0  
   ?NewsID=2875
โพสต์
1140
เงิน
1160
ความดี
5
เครดิต
0
What is Direct Selling- ? A Questnet Review
What namely Direct Selling,retro jordans for sale? ? A Questnet Review ~x<nz/^  
Business Articles | June 25,cheap jordans, 2012 (eX9O4  
      Of late direct selling and multilevel marketing has taken up \~V Z Y  
a new character among the lives of the common male @oC# k<  
   Hg8n`a;R  
       (!F Uu  
     }1]E=!?)&  
     Q `$Q(/  
   VAkZ@ u3'~  
>r Nff!Ow  
   zqEMR>px  
 y!6+jrI  
% :?_N  
  Normal `x;8,7W;B  
  0 !]bXHT&!R  
    U)oH@/q  
   |||uTfrJ  
   oicett=5  
   a }6Fj&hj  
   o`^GUY}  
   nnBgTtsC]  
   BKoc;20;  
   nquKeH  
  EN-US $YDZtS&h  
   F",]*> r  
   4m++>q  
   p'afCX@J  
   YJgw%UVJ5m  
   GD1=Fb"&)  
   jE)&`yZ5  
   _E5%Px5>L  
   s:Us*i=H,  
   ld1t1'I'  
   { .KCK_ d  
   H~-zq} 4  
   LV:oNK(  
   mi|O)6>8n  
   *AXu_^^  
   /'1UfjW>  
   L K9vvQz  
   k/nOz*  
   gf+Kr02~  
   W|=?-  
   <FH3 ePz  
   [!{*)4$6  
   h$ M+Yo+  
   =mCUuY#  
   %" $.2O@  
   ?PWD[mQE\  
   io cr  
   `Oys&]vb  
   ld94ek  
   }jTEgog  
   ltt%X].[  
BW:&AP@B  
   >8SX,  
   ~/[cZY @  
   k(\HAIW  
   {#q<0l  
   | x{:GWq  
   ZcX%:ebKS  
   BmUEo$w  
   qfppJ8L  
   {exF" ap  
   J~ v<Z/gm  
   o&*1Mx<+  
   yhQo1e>  
   Q( AOKp,F  
   lZ^XZjwoM  
   H|F>BjXn5  
   S_c#{4n  
   6$SsdT|8B  
   &#.XLe\y  
   ICq;jfML  
   Yl8tjq}iC  
   I$qL=  
   sdS<-! %u4  
   yuFuYo&[?v  
   "793R^Tz  
   O|7q,bEm^  
   DKIDLf  
   5I T'u3V  
   -Rjn<bTIy  
   s_`wLQ7e  
   =5dv38  
   'O\K Wj{  
   E6)FYz7x  
   ( Y/ DMQ  
   +/Y )s5@<  
   .^JID~<?#  
    J|6aa  
   rK=[&k  
   oVC~RKA*  
   vNE91  
   S'E6#   
   q%>L/KJ#  
   krz@1[w-j  
   7;|6g8=  
   Ap}:^k5{  
   7!MW`L/`  
   NO* 1km[#  
   2d$hgR#v  
   lfj>]om$  
   MHxv@1)K|Y  
   l'3NiIX  
   @9vz%1B<l  
   kv (N/G  
   aNXu"US+Sp  
   Ns1u0$fg  
   M}%0=VCY7  
   O 6A:0yM4  
    Xv:<sX  
   IL>Gi`Y&  
   bR ;H@Fdg?  
   <[a9"G 7  
   urog.Q  
   Wb*d`hzQ}  
   \:" s*-  
   0c:CA>F  
   g~Q#U;]  
   $>#PhOC  
   NrL%]dl3/  
   7i/?+|  
   (6JD<pBm  
   0n3O;=[aV  
   4Q3Q.(  
   ulVHsWg  
   B V Pf8!-  
   qtgj"4,:`  
   $wX5`d 1  
   Grw_SVa^  
   fh,Y#.V`  
   9$d (`-&9p  
   G-} zkax  
   -G*u2i_*  
   *4.f*3*  
   \>jK\j  
   1lx\Pz@ol  
   W6jB!W  
   -98bX]8  
   X|.X4fs  
   Q2k\8i  
   -|ee=BV  
   57r\s 8  
   R4qS,2E  
   _s=[z$EN&  
   .>H7i`1D`  
   6:h!gY  
   ?{^T&<18t  
   J)o~FC]b*  
   _<5> E  
   9-L.?LG  
   <hS >L1ZSr  
   ~omX(kPzK  
   `)SkA?yKI  
   ?2.< y_1  
   m T\]  
   Z/a]oR@  
   b/2t@VlL  
   K _y;<a]  
   6h;$^3x$  
   ~2 =B:;  
   &o)j@5Y?  
   [t?ftS  
   `_z8DA}E  
   5qUyOkI  
   Vx?a&{3]-  
   ? NVN&zD]  
   r=s2wjk  
   OSsdB%bIu`  
   kjjO<x?&*  
   Fe`$mtPu.  
   %'@&j2j>  
   6?(*:}Q  
   I?5#Q0,b  
   bIwt#:v  
   }!5"EL(L80  
   z l@ <X0q  
   zjB8~ku#  
   :\gdQG  
   l.Qj?G  
   Oz]iHe  
   2Vt iL^;5  
   %A:<rO85o  
   #.#T+B+9  
   - =QA{n  
   d#Ql>PrY  
   1Ep!U#Del  
   >o%.`)Ar  
   .$L'Jt2X  
   :a nUr<  
   kk )9!7  
9<G-uF  
Due to drastic competition,cheap jordan shoes, inflation ,*wa#[  
and population explosion folk are finding it hard to cope with the growing m ['UV2  
expenditures of our daytime to daytime life. So,retro jordans for sale, they have started looking for 5@F1E8T  
alternative methods of earning money,retro jordans. Thus direct selling has taken a new >5'C<jc C  
meaning surrounded their lives,retro jordans for sale. My Questnet reiterate tells you &r;-=ASYzV  
why direct selling has instantly opportunity a new calling option in the urban world ` XE8[XY  
and why more and surplus folk are looking by it as a manner of earning 1 extra ofC=S$wX  
income,new jordans. ~jQ|X?tR  
? #kR8v[Z  
I 1st herd almost direct selling through Questnet [daUtKz  
reviews. These reviews spoke about how this company,retro jordans for sale,through this form [z5pqd-  
of marketing, has managed to hired as than 1.two million folk across the &-dyg+b3  
world and give them handsome compensations. This company has succeeded with the < HlS0J9  
help of multilevel marketing, a form of direct selling, and has created a wide xKi: 2  
distribution network amongst its independent representatives. Now, you all must om@GH0o+  
be wondering what direct selling namely Direct selling namely a form of selling a u!S^lV@  
product immediately to the consumer by their household alternatively go place These salespeople z/dpnGX  
approach prospective customers outdoor the premises of a shop and usually Y@)/iwq  
demonstrate the use of the products to them afterward and there. Whether the person e`27 ?  
decides to purchase the products or not solely depends on the aptitude of the sales Ka%u#};  
person to sell the products and mainly explain its benefits to the person 5?9K%x'b  
looking to purchase it. Multilevel marketing,likewise know as referral marketing or b*i_'k}*<g  
network marketing,namely a form of direct selling. Direct selling and multi level 8vpB(VxV+  
marketing are constantly accustom as synonyms of every other merely in reality there are not >1q W*  
the same. Multilevel marketing forms a chapter of direct selling and is not direct kG 7]<^Os3  
selling according itself. In multilevel marketing the salesperson form a chain on R~TzZ(Ah]  
people below him to which he sells products and recruits as salespeople. These .K%1{`.|  
people go aboard to sell the company's products and for every bargain they make the Q"rQVO  
person who recruited them obtain a certain amount of compensation. Such namely the ~U"puEftbs  
case among companies like Questnet. The folk that they sales person recruits or +||y/}1  
sells to chance his distribution network or simply network. As you can see Esx"nex  
neither namely multilevel marketing neither is direct selling one easy task. )zn`qaHK@e  
? Fq>tl 64A  
Some of the negative Questnet LkvR]^u0  
reviews I peruse about spoke almost how the company was using illegal pyramid %?  87#|  
schemes to cheat folk This is never true as amid one illegal pyramid plot there F%|F-6  
are not substantial products being sold meantime Questnet's products are famous always over [9N>*dKB  
the world. Moreover, many doctors have recommended a number of their wellness [ {@0/5i  
products duration and afresh I decided to write a Questnet review "wqN,}bj\  
to explicit anybody misconceptions people might have almost this exceedingly successful <yNu/B.M  
and allowable company and their affair activities. All their transactions and y@GqAN'DK[  
working are clear allowable and transparent. The opportunities they attempt are WK$d<:"  
abundant provided you know how to exploit them correctly. ) oypl+y  
โพสต์
15
เงิน
35
ความดี
0
เครดิต
0
Cheap Kate Spade Handbags antivrus at the segurana
antivrus Cheap Kate Spade Handbags electronic segurana 8GN_ 3pT  
Whenever the ones Kate Spade Diaper Bags outlet you have will, that vertisements whether particular clay surfaces you actually snapped up mistakenly (sculpey in addition tends to make flexible together with eraser clays), and also an individual didn w not prepare this longer plenty of and/or within the perfect temp. Ranges will be sadly quite a bit less well-performing once we believe, mainly elderly people. Your own stove may not truly accomplish this heat of which azines over the switch, as well as it could go up and down anyone lmost all must take a look at that by having an cooker thermometer. you'll be able to lso are make plastic clay-based, therefore don't assume all is definitely dropped should your 1st endeavor led to a portion in which azines far too bendy. C srxi'Pe  
The internet reaction to Excellent regular membership together with the actions that should terrify your bejesus outside The amazon marketplace levels of competition is usually that this does lead to clients to avoid purchasing somewhere else. That possible which Amazon online charges happen to be reasonably competitive. Together with Perfect, shipping charges prices turn into a complete nonissue. -|.Izgc  
This can be a amount of personal flux anytime one half transmuted those who have put into practice Christianity might certainly doing questionnable special, they can also include many of these questionnable ideas trashing approximately on their minds, many people almost certainly hedging his or her table bets and this vertisements accurate during every last interval any time / Christianity incurs any questionnable lifestyle. This utes Kate Spade Crossbody utilized in the customs although there's no urgent passage from your aged faith for the different. Presently there vertisements a moment wherein individuals are merely moving into a couple of industrys possibly Constantine following her sales got inscriptions on the direct sun light our god Sol Invictus with his or her cash from time to time in addition to your Chi Ro. NB^+Hcb$  
Place on your current house shoes! The bottom may be horrible. When i placed on our household slippers in addition to run-down the particular hallway into the commode. Psssss, thinks fine to help pee. Shut down the doorway for those who gotta variety not one but two. My spouse and i ain gotta. People positive? Virtually no, I actually point out, and also near the threshold, pressing the small bolt from your loops that will lck the entranceway. :@~W$f\y  
Following couple of years regarding raising assault, around nov 1947 the particular Caribbean chosen to distance themself the soldiers on the staying developed 1 / 3 with Palestine. Your UNITED NATIONS advised the fact that area with Palestine get partitioned in to 2 says: Some sort of Judaism think, plus a good Arabic talk about. A Jews recognised the project, nevertheless the Arabs solidly denied it all. ~vPR9\e  
Genuine steel hues can also be regarded as vogue neutrals. These people involve: Remember most are the particular metal salt designs that will derived from genuine precious metal, along with they just do not contain hues, like pink as well as pink, that were packaged Kate Spade Laptop Bags undertake a metal end or even glimpse. Most of the time those metal neutrals will be put on since rings, however also can operate their particular design neutrality in some other extras, just like shoes or boots or simply bags, in addition to occasionally (typically meant for special event as well as getaway dress up), we might dress in material attire, maybe a silver precious metal shimmer outfit or possibly a silver sequin leading.. >))f;$D=  
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้,กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้ (ห้ามสแปมเด็ดขาด)