ไฟล์รูปทั้งหมด โพสสำคัญ กลุ่ม เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม
  • 6005เข้าชม
  • 6ตอบกลับ

สระ

โพสต์
1308
เงิน
1027
ความดี
237
เครดิต
14

รูปสระ 7Tk//By7  
|` ~ioF  
รูปสระ คือ ส่วนประกอบของเครื่องหมายที่ใช้เขียนแทนเสียงสระ มีทั้งหมด ๒๑ รูป ซึ่งมีชื่อ วิธีการเขียนและวิธีใช้ดังนี้ Y Iwa =^  
(=uT*Cb  
๑. ะ (วิสรรชนีย์) ใช้เป็นสระอะเมื่ออยู่หลังพยัญชนะ เช่น ปะ กะ และใช้ประสมกับสระรูปอื่นให้เป็นสระอื่น เช่น เตะ แตะ โต๊ะ เอียะ อัวะ _^Q!cB'~/`  
x)=l4A\  
๒. -ั (ไม้ผัด, ไม้หันอากาศ) ใช้เขียนบนพยัญชนะแทนเสียงสระอะเมื่อมีตัวสะกด เช่น มัด และประสมกับสระรูปอื่น เช่น ตัว ผัวะ FWJ**J  
๓. -็ (ไม้ไต่คู้) ใช้ เขียนไว้บนพยัญชนะที่ประสมกับรัสสระที่มีวิสรรชนีย์ เพื่อแทนวิสรรชนีย์เมื่อมีตัวสะกด เช่น เจ็ด (เจะ+ด) และใช้แทนสระเอาะที่มีวรรณยุกต์โท ที่มีคำเดียวคือคำว่า ก็ (เก้าะ) Ik^^8@z  
<[\I`kzq  
๔. า (ลากข้าง) ใช้เป็นสระอา สำหรับเขียนหลังพยัญชนะและใช้ประสมกับรูปสระรูปอื่นเป็นสระ เอาะ อำ เอา เช่น เกาะ ลำเพา !*Is0``  
i[9yu-  
๕. -ิ (พินทุ์อิ) ใช้ เป็นสระอิ สำหรับเขียนไว้บนพยัญชนะ เช่น ซิ ผลิ และใช้ประสมกับสระรูปอื่นให้เป็นสระ อี อือ เอียะ เอีย เอือะ เอือ เช่น ผี คือ เกี๊ยะ เสีย เสือ ;>mM9^Jaf  
H2%Qu<Kg2  
๖. -่ (ฝนทอง) ใช้เขียนไว้ข้างบนพินทุ์อิ ทำให้เป็นสระอี เช่น ผี มี ป ?'0!>EjY"  
qr4 lr!#t  
๗. " (ฟันหนู) ใช้เขียนไว้ข้างบนพินทุ์อิเป็นสระอือ เอือะ เอือ เช่น มือ เสือ nrMW5>&-`  
9[zxq`qT}+  
๘. -ํ (หยาดน้ำค้าง, นฤคหิต) ใช้เขียนไว้ข้างบนลากข้าง ทำให้เป็นสระอำ ( ำ) และเขียนบนพินทุ์อิเป็นสระอึ เช่น จำนำ ปรึกษา ศึกษา +ZNOvcsV  
:pdX  
๙. -ุ (ตีนเหยียด) ใช้เป็นสระอุ เขียนไว้ข้างล่างตรงเส้นหลังของพยัญชนะ เช่น ดุ Rm=p}  
-B#1+rUW  
๑๐. -ู (ตีนคู้) ใช้เป็นสระอู เขียนไว้ข้างล่างตรงเส้นหลังของพยัญชนะต้น เช่น ปู งู ดู iOg4(SPci  
UgAp9$=z  
๑๑. เ- (ไม้หน้า) ใช้ เป็นสระเอ สำหรับเขียนไว้ข้างหน้าพยัญชนะ เช่น เกเร ถ้าใช้สองรูปด้วยกันจะเป็นสระแอ และใช้ประสมกับสระรูปอื่นให้เป็นสระอื่น เช่น เอือ เอา เออะ เอียะ เอีย เอาะ แอะ pi"M*$  
YA$YT8iMe  
๑๒. ใ- (ไม้ม้วน) ใช้เป็นสระใอ สำหรับเขียนไว้หน้าพยัญชนะ เช่น ใคร ใต้ ฯลฯ Qz(2Iu{E]  
'(@q"`n  
๑๓. ไ- (ไม้มลาย) ใช้เป็นสระไอ สำหรับเขียนไว้ข้างหน้าพยัญชนะ เช่น ไฟไหม้ ฯลฯ ,e43m=KhK  
3h:~NL  
๑๔. โ- (ไม้โอ) ใช้เป็นสระโอ สำหรับเขียนไว้ข้างหน้าพยัญชนะ เช่น โมโห ใช้ประสมกับวิสรรชนีย์ทำให้เป็นสระ โอะ เช่น โละ โปะ =F$?`q`  
4& cQW)  
๑๕. ฤ (ตัวรึ) ใช้ เป็นสระ ฤ จะใช้โดดๆ เช่น ฤดี หรือจะใช้ประสมกับพยัญชนะ (ต้องเขียนไว้หลังพยัญชนะ) และออกเสียงสระได้หลายเสียง ออกเสียงเป็น ริ เช่น กฤษณา ออกเสียงเป็น รึ เช่น ฤดู ฤทัย พฤกษ์ ออกเสียงเป็น เรอ เช่น ฤกษ์ %3qjgyLZ|  
,Suk_aX>  
๑๖. ฤๅ (ตัวรือ) ใช้เป็นสระ ฤๅ ใช้โดดๆ เช่น ฤๅไม่ หรือใช้เป็นพยางค์หน้าของคำ เช่น ฤๅดี =!q]0#  
kMCP .D45;  
๑๗. ฦ (ตัวลึ) ใช้เป็นสระ ฦ (ปัจจุบันเลิกใช้แล้ว) t$nJmfzm  
zN!W_2W*  
๑๘. ฦๅ (ตัวลือ) ใช้เป็นสระ ฦๅ (ปัจจุบันเลิกใช้แล้ว) LHA^uuBN}  
9JP:wE~y  
๑๙. ย (ตัวยอ) ใช้ประสมกับสูปสระรูปอื่น ทำให้เป็นสระอื่น เช่น สระเอีย เอียะ pRV.\*:c  
P}8hK   
๒๐. ว (ตัววอ) ใช้ประสมกับสระรูปอื่น เป็นสระ อัวะ อัว AVQcD`V3B  
S.`y%t.GP  
๒๑. อ (ตัวออ) ใช้เขียนหลังพยัญชนะเป็นสระ ออ และประสมกับรูปสระรูปอื่น เป็นสระ อือ เออะ เอือะ เอือ ^WB[uFt-  
K>+ v" x  
เสียงสระ E~}H,*)  
เสียงสระ เกิดจากการนำรูปสระทั้ง ๒๑ รูป มาประกอบกันทำให้เกิดเสียงสระขึ้น ๓๒ เสียง แบ่งออกเป็น ๓ พวก คือ n~6$CQ5dF(  
[Ix6ArY  
๑. สระแท้ มีจำนวน ๑๘ เสียง แบ่งออกเป็น ๒ พวกตามลักษณะของการออกเสียง Jn{)CZ  
    สระเสียงสั้น เรียกว่า รัสสระ ได้แก่ อะ อิ อึ อึ เอะ เออะ โอะ แอะ เอาะ >P j#?j*Y  
$V 3If  
สระเสียงยาวเรียกว่า ฑีฆสระ ได้แก่ อา อี อื อู เอ เออ โอ แอ ออ sC\?{B0 r  
dYISjk@  
๒.สระประสม มีจำนวน 6 เสียง คือ mH$`)i8  
เอีย เกิดจากเสียง -ี + -า เอีย d3rjj4N"z  
เอียะ เกิดจากเสียง -ิ + -ะ เอียะ EwzcB\m  
เอือ เกิดจากเสียง -ื + -า เอือ ,M`1 k  
เอือะ เกิดจากเสียง -ึ + -า เอือะ n>u_>2Ikkj  
อัว เกิดจากเสียง -ู + -า อัว X$;x2mz nM  
อัวะ เกิดจากเสียง -ุ + -ะ อัวะ Rp2h[_>  
การออกเสียงสระประสม จะใช้ลิ้นส่วนหน้า ลิ้นส่วนกลางและลิ้นส่วนหลังจะขยับเคลื่อนที่ ทำหน้าที่ออกเสียงร่วมด้วย เสียงที่เกิดขึ้นมีลักษณะเสียงประสม เราจึงเรียกว่า สระประสม q'S[TFMNE  
vh.8m $,  
๓. สระเกิน มีจำนวน ๘ เสียง ดังนี้ [O\ )R[J  
๑. อำ มีเสียง อะ+ม vUbgSI  
๒. ไอ มีเสียง อะ+ย D6lzc f  
๓. ใอ มีเสียง อะ+ย vW.f`J,\D'  
๔. เอา มีเสียง อะ+ว 9 D.wW  
๕. ฤ มีเสียง ร+อึ wq.'8Y~BE  
๖. ฤา มีเสียง ร+อื ? ;Sg,.J  
๗. ฦ มีเสียง ล+อึ +vJ}'uR3P  
๘. ฦา มีเสียง ล+อื L %acsb}  
สระ อำ ไอ ใอ เอา ฤ ฤา ฦ ฦา มีลักษณะการออกเสียงระหว่างเสียงสระกับเสียงพยัญชนะ ดังนั้น สระ อำ ไอ ใอ เอา ฤ ฤา ฦ ฦา ไม่นับว่าเป็นเสียงสระ เพราะมีเสียงสระที่เป็นสระแท้ประสมอยู่กับเสียงพยัญชนะ แต่จะนับเป็นลักษณะของพยางค์แท้ , SUx!o  
en|~`]HF  
5+{oQs_  
แหล่งที่มา |^Yz*r?BJ  
    
อ้างอิง
[ แก้ไขล่าสุดโดยbigzadotaเมื่อ2010-09-17 00:27 ]
บันทึกคะแนนนี้โพสต์ล่าสุด: รวม 1 คะแนน ซ่อน
llOU_Zaa เงิน +1 2010-09-17 -
Share: Facebook Twitter myspace

บทความที่เกี่ยวข้อง

The  best  time  in  my  life  is  having  you beside  me→ ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตฉัน คือ ตอนที่ฉันมีเธออยู่ข้างๆ ;)
ระดับ : เด็กประถม
โพสต์
185
เงิน
130
ความดี
4
เครดิต
0
เยอะจัง
โพสต์
1308
เงิน
1027
ความดี
237
เครดิต
14

ความรู้ๆ  
The  best  time  in  my  life  is  having  you beside  me→ ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตฉัน คือ ตอนที่ฉันมีเธออยู่ข้างๆ ;)
โพสต์
5977
เงิน
5617
ความดี
2803
เครดิต
118

สุดยอดๆ
โพสต์
411
เงิน
3
ความดี
20
เครดิต
9
โห้ JiHk`e`  
q+Qrc]>-f  
ทำไมมีชื่อเรียก แปลกๆอะ cvv(OkC  
P'CDV3+  
ะ -วิสรรชนีย์  ไม่ช่าย สระ อะ หรือ e^Lt{/  
" -ฟันหนู <-a6'g2y  
L+$9 ,<'[  
The»Grεعñ»Pεå☪عล๊つวลつว
โพสต์
2619
เงิน
2692
ความดี
1122
เครดิต
68
โพสต์
1
เงิน
21
ความดี
0
เครดิต
0
lacoste femme 14-47-13545
You still need a post game and you need to play elite defense to win. It took a special performance from Lebron to get that trophy. In the process he made two superstars (Dwayne Wade and Chris Bosh) look like role players. When writing the paper, make sure that each paragraph has one (and only one) main idea. In assigning a paper topic, college professors will often ask what a student thinks about a particular issue. Do not give unsupported opinions in your paper. h (`Erb  
When entering The ORGY Room, that's lacoste femme right! The Orgy Room! That's what us security guys called it. I don't think that was what Hef called it though. I'm sure he had a special name for it! This room is colored all in gold! Of course! Your first step into this room will awaken you. z"C+r'39d=  
Mark Rutte is aan het hamsteren geslagen. Dat zou te maken hebben met de ineenstorting van de Nederlandse economie, nadat het kabinet Rutte 2 hun eigen voorstellen hebben geaccepteerd of zoiets. Ik hou me niet bezig met politiek want er is al genoeg ellende in de wereld. ~ST7@-D0  
But we both were surprised at how widescale the protest turned out to be. When the lunch bell rang, each kid entered the lunch room, went to a table and took out a homemade lunch. Not one student even so much as looked at survetement lacoste the hot food bar. Obviously a lot of changes for next year but in terms of rhythm it is probably largely the same. Potentially you start a week or two earlier in January, to chaussures lacoste prepare the tests a little bit more. Equally, you can't prepare so much because you need to wait for the first day on track, to know and see where we are.. Iv5 agh%  
MG: I was thinking the about it the other day when I was showing Supersize Me to a group of students. The doctor was telling Morgan Spurlock about how the human liver is resilient and can heal itself but that by doing his McDeaths experiment he was literally pickling his liver with toxic food like was done in Leaving in Las Vegas with alcohol. I thought that there was an analogy there. ,!RbFME&H  
I'll fix it myself. So he tries to fix her shit last night, forgetting in his drunkenness that we can hear him talking on the phone on the porch as we sat inside on the couch. It irritated her as much as it did me. I dont get it. Im the person who pushes people away. Its like everytime i seem to find someone who i care about i do it. mzl %h[9iI  
I used to have a 3 DVD at a time plan ($20). I now have a streaming only plan ($8), and get my DVD from Redbox. Once they lose Starz, I not sure it will be worth the $8 any more. He said, have always been surrounded by strong women. They didn take shit from anyone. Later, he dropped a and a Her Majesty didn so much polo lacoste femme as flinch. StP7t  
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้,กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้ (ห้ามสแปมเด็ดขาด)