ไฟล์รูปทั้งหมด โพสสำคัญ กลุ่ม เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม
  • 5106เข้าชม
  • 5ตอบกลับ

สระ

โพสต์
1308
เงิน
1027
ความดี
237
เครดิต
14

รูปสระ r~/   
_I)U%? V+  
รูปสระ คือ ส่วนประกอบของเครื่องหมายที่ใช้เขียนแทนเสียงสระ มีทั้งหมด ๒๑ รูป ซึ่งมีชื่อ วิธีการเขียนและวิธีใช้ดังนี้ L\@I*QP  
TM_/ `a2}  
๑. ะ (วิสรรชนีย์) ใช้เป็นสระอะเมื่ออยู่หลังพยัญชนะ เช่น ปะ กะ และใช้ประสมกับสระรูปอื่นให้เป็นสระอื่น เช่น เตะ แตะ โต๊ะ เอียะ อัวะ :+qF8t[L  
5_- (<B  
๒. -ั (ไม้ผัด, ไม้หันอากาศ) ใช้เขียนบนพยัญชนะแทนเสียงสระอะเมื่อมีตัวสะกด เช่น มัด และประสมกับสระรูปอื่น เช่น ตัว ผัวะ `-(|>5wWS  
๓. -็ (ไม้ไต่คู้) ใช้ เขียนไว้บนพยัญชนะที่ประสมกับรัสสระที่มีวิสรรชนีย์ เพื่อแทนวิสรรชนีย์เมื่อมีตัวสะกด เช่น เจ็ด (เจะ+ด) และใช้แทนสระเอาะที่มีวรรณยุกต์โท ที่มีคำเดียวคือคำว่า ก็ (เก้าะ) } ud0&Oe{  
M-1ngI0H;  
๔. า (ลากข้าง) ใช้เป็นสระอา สำหรับเขียนหลังพยัญชนะและใช้ประสมกับรูปสระรูปอื่นเป็นสระ เอาะ อำ เอา เช่น เกาะ ลำเพา Y&S24aql  
.@(6Y<dN  
๕. -ิ (พินทุ์อิ) ใช้ เป็นสระอิ สำหรับเขียนไว้บนพยัญชนะ เช่น ซิ ผลิ และใช้ประสมกับสระรูปอื่นให้เป็นสระ อี อือ เอียะ เอีย เอือะ เอือ เช่น ผี คือ เกี๊ยะ เสีย เสือ Tw""}|] g  
+3BBQ+x!  
๖. -่ (ฝนทอง) ใช้เขียนไว้ข้างบนพินทุ์อิ ทำให้เป็นสระอี เช่น ผี มี ป g]4(g<:O  
9f hsIe  
๗. " (ฟันหนู) ใช้เขียนไว้ข้างบนพินทุ์อิเป็นสระอือ เอือะ เอือ เช่น มือ เสือ #~7ip\Uf[  
0s/w,?  
๘. -ํ (หยาดน้ำค้าง, นฤคหิต) ใช้เขียนไว้ข้างบนลากข้าง ทำให้เป็นสระอำ ( ำ) และเขียนบนพินทุ์อิเป็นสระอึ เช่น จำนำ ปรึกษา ศึกษา 7* yzEM  
,cB\  
๙. -ุ (ตีนเหยียด) ใช้เป็นสระอุ เขียนไว้ข้างล่างตรงเส้นหลังของพยัญชนะ เช่น ดุ P{wF"vf  
hp#W 9@NR  
๑๐. -ู (ตีนคู้) ใช้เป็นสระอู เขียนไว้ข้างล่างตรงเส้นหลังของพยัญชนะต้น เช่น ปู งู ดู `(YxI  
I1pWaQ0  
๑๑. เ- (ไม้หน้า) ใช้ เป็นสระเอ สำหรับเขียนไว้ข้างหน้าพยัญชนะ เช่น เกเร ถ้าใช้สองรูปด้วยกันจะเป็นสระแอ และใช้ประสมกับสระรูปอื่นให้เป็นสระอื่น เช่น เอือ เอา เออะ เอียะ เอีย เอาะ แอะ *M:B\ D  
N'^&\@)xiU  
๑๒. ใ- (ไม้ม้วน) ใช้เป็นสระใอ สำหรับเขียนไว้หน้าพยัญชนะ เช่น ใคร ใต้ ฯลฯ q1Q L@Ax  
H@q?v+2  
๑๓. ไ- (ไม้มลาย) ใช้เป็นสระไอ สำหรับเขียนไว้ข้างหน้าพยัญชนะ เช่น ไฟไหม้ ฯลฯ 1guJG_;z  
77\] B  
๑๔. โ- (ไม้โอ) ใช้เป็นสระโอ สำหรับเขียนไว้ข้างหน้าพยัญชนะ เช่น โมโห ใช้ประสมกับวิสรรชนีย์ทำให้เป็นสระ โอะ เช่น โละ โปะ P(+&OoY2  
k< y>)  
๑๕. ฤ (ตัวรึ) ใช้ เป็นสระ ฤ จะใช้โดดๆ เช่น ฤดี หรือจะใช้ประสมกับพยัญชนะ (ต้องเขียนไว้หลังพยัญชนะ) และออกเสียงสระได้หลายเสียง ออกเสียงเป็น ริ เช่น กฤษณา ออกเสียงเป็น รึ เช่น ฤดู ฤทัย พฤกษ์ ออกเสียงเป็น เรอ เช่น ฤกษ์ iV&6nh(  
$, ,op(  
๑๖. ฤๅ (ตัวรือ) ใช้เป็นสระ ฤๅ ใช้โดดๆ เช่น ฤๅไม่ หรือใช้เป็นพยางค์หน้าของคำ เช่น ฤๅดี IF44F3(V4  
, Wk?I%>  
๑๗. ฦ (ตัวลึ) ใช้เป็นสระ ฦ (ปัจจุบันเลิกใช้แล้ว) fh](K'P#^  
d@5[B0eH  
๑๘. ฦๅ (ตัวลือ) ใช้เป็นสระ ฦๅ (ปัจจุบันเลิกใช้แล้ว) ]ooIr Y8  
KwPOO{4]g  
๑๙. ย (ตัวยอ) ใช้ประสมกับสูปสระรูปอื่น ทำให้เป็นสระอื่น เช่น สระเอีย เอียะ f@Zszt  
aX5 z&r:{  
๒๐. ว (ตัววอ) ใช้ประสมกับสระรูปอื่น เป็นสระ อัวะ อัว U<DZ:ds ?T  
Bj1?x  
๒๑. อ (ตัวออ) ใช้เขียนหลังพยัญชนะเป็นสระ ออ และประสมกับรูปสระรูปอื่น เป็นสระ อือ เออะ เอือะ เอือ gBC@38|6)  
2/"u5  
เสียงสระ [n \2  
เสียงสระ เกิดจากการนำรูปสระทั้ง ๒๑ รูป มาประกอบกันทำให้เกิดเสียงสระขึ้น ๓๒ เสียง แบ่งออกเป็น ๓ พวก คือ S7/eS)SQR  
Qa-K$dm%  
๑. สระแท้ มีจำนวน ๑๘ เสียง แบ่งออกเป็น ๒ พวกตามลักษณะของการออกเสียง hw= Ft4L  
    สระเสียงสั้น เรียกว่า รัสสระ ได้แก่ อะ อิ อึ อึ เอะ เออะ โอะ แอะ เอาะ w8U&ls1b  
|4B:<x   
สระเสียงยาวเรียกว่า ฑีฆสระ ได้แก่ อา อี อื อู เอ เออ โอ แอ ออ ? }kG`q  
3E!|<q$ z  
๒.สระประสม มีจำนวน 6 เสียง คือ "nw;NIp!  
เอีย เกิดจากเสียง -ี + -า เอีย &e#~<Wm82  
เอียะ เกิดจากเสียง -ิ + -ะ เอียะ ;<j0f~G`  
เอือ เกิดจากเสียง -ื + -า เอือ `HZ;NRr  
เอือะ เกิดจากเสียง -ึ + -า เอือะ uVJDne,R  
อัว เกิดจากเสียง -ู + -า อัว *X+79vG:  
อัวะ เกิดจากเสียง -ุ + -ะ อัวะ 8B\2Zfe  
การออกเสียงสระประสม จะใช้ลิ้นส่วนหน้า ลิ้นส่วนกลางและลิ้นส่วนหลังจะขยับเคลื่อนที่ ทำหน้าที่ออกเสียงร่วมด้วย เสียงที่เกิดขึ้นมีลักษณะเสียงประสม เราจึงเรียกว่า สระประสม u~WVGjoQ  
C|}iCB  
๓. สระเกิน มีจำนวน ๘ เสียง ดังนี้ xI($Uu}S  
๑. อำ มีเสียง อะ+ม Bq D'8zLD  
๒. ไอ มีเสียง อะ+ย u>kN1kQ8  
๓. ใอ มีเสียง อะ+ย r76J N  
๔. เอา มีเสียง อะ+ว L?WFm n  
๕. ฤ มีเสียง ร+อึ B?'#4J  
๖. ฤา มีเสียง ร+อื 6L"%e!be6  
๗. ฦ มีเสียง ล+อึ @zU6t|mhz  
๘. ฦา มีเสียง ล+อื <vONmE a  
สระ อำ ไอ ใอ เอา ฤ ฤา ฦ ฦา มีลักษณะการออกเสียงระหว่างเสียงสระกับเสียงพยัญชนะ ดังนั้น สระ อำ ไอ ใอ เอา ฤ ฤา ฦ ฦา ไม่นับว่าเป็นเสียงสระ เพราะมีเสียงสระที่เป็นสระแท้ประสมอยู่กับเสียงพยัญชนะ แต่จะนับเป็นลักษณะของพยางค์แท้ "1 L$|  
2O.i\cH  
NbgK@eV}+{  
แหล่งที่มา  SL#0kc0x  
    
อ้างอิง
[ แก้ไขล่าสุดโดยbigzadotaเมื่อ2010-09-17 00:27 ]
บันทึกคะแนนนี้โพสต์ล่าสุด: รวม 1 คะแนน ซ่อน
llOU_Zaa เงิน +1 2010-09-17 -
Share: Facebook Twitter myspace

บทความที่เกี่ยวข้อง

The  best  time  in  my  life  is  having  you beside  me→ ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตฉัน คือ ตอนที่ฉันมีเธออยู่ข้างๆ ;)
ระดับ : เด็กประถม
โพสต์
185
เงิน
130
ความดี
4
เครดิต
0
เยอะจัง
โพสต์
1308
เงิน
1027
ความดี
237
เครดิต
14

ความรู้ๆ  
The  best  time  in  my  life  is  having  you beside  me→ ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตฉัน คือ ตอนที่ฉันมีเธออยู่ข้างๆ ;)
โพสต์
5816
เงิน
5455
ความดี
2713
เครดิต
118

สุดยอดๆ
โพสต์
411
เงิน
3
ความดี
20
เครดิต
9
โห้ PVe xa|aaX  
zk$FkbX  
ทำไมมีชื่อเรียก แปลกๆอะ 1oR7iD^  
U#lCj0iUt,  
ะ -วิสรรชนีย์  ไม่ช่าย สระ อะ หรือ dP3CG8w5  
" -ฟันหนู \pPY37l  
wPQH(~k:  
The»Grεعñ»Pεå☪عล๊つวลつว
โพสต์
2617
เงิน
2689
ความดี
1121
เครดิต
68
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้,กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้ (ห้ามสแปมเด็ดขาด)